Navegabilitat

Aquest web està preparat per a la majoria de navegadors més comuns, com per exemple els següents:

Internet Explorer 5 o superior en plataforma PC
Firefox en plataforma PC, Macintosh i Linux
Mozilla en plataforma PC, Macintosh i Linux
Google Chrome en plataforma PC
Opera 7 o superior en plataforma PC i Macintosh
Lynx

Els formularis que s’han de signar amb certificat digital s'han d'emplenar amb Internet Explorer o Firefox en plataforma PC i Linux. En plataforma Macintosh s'han d'emplenar amb Safari. Els navegadors Google Chrome (des de la seva versiˇ 42) i Microsoft Edge no suporten la signatura de formularis web.

Per facilitar la navegació i fer més satisfactòria l'experiència de l'usuari al llarg de les pàgines que conformen el portal, s'han fet una sèrie d’adaptacions que es detallen a continuació:

  • Les fonts utilitzades tenen mides relatives, la qual cosa permet a l'usuari fer créixer el text utilitzant les opcions del navegador.
  • Es pot navegar pel web utilitzant només el teclat, saltant els enllaços amb la tecla Tab.
  • El codi Javascript utilitzat per desplegar els menús de navegació té una alternativa HTML, que situa els menús al final de la pàgina. Això mateix succeeix si es desactiven els CSS.
  • Es deixa a l'usuari la decisió d'obrir o no una nova finestra de navegació en activar un enllaç.
  • Existeix una versió imprimible de les planes que permet presentar-ne els continguts traient els elements de navegació.
  • S'han seguit les normes d'accessibilitat per ampliar la diversitat de navegadors que poden operar al web, com s'explica a l'apartat Accessibilitat

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00