Serveis amb firma electrònica

Què és un certificat digital?

El certificat digital és un document, emès i signat per l’Autoritat de Certificació, que identifica una clau pública amb el seu propietari. Aquest document és el que permet fer ús de la signatura digital. Conté les dades següents:

 • Nom i NIF de la persona
 • Clau pública
 • Número d'identificació
 • Data d'emissió
 • Data de caducitat
 • Empremta del certificat signat amb el certificat de l'Autoritat de Certificació

L’Autoritat de Certificació és una empresa especialitzada en la gestió de certificats digitals i, a més, és una entitat de confiança de l’emissor i del receptor del missatge. Les entitats de certificació estan regulades a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

L’ús del certificat digital garanteix:

· La identificació de l’emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que el signa
· La integritat de la transacció
· L’autenticitat del document, garantint els compromisos adquirits per via electrònica
· La confidencialitat de l’enviament

El tràmit per tenir firma electrònica és molt ràpid (un parell de dies). Per exemple, per a Catalunya podeu consultar el web de l’IdCAT i per a la resta d'Espanya podeu consultar el web de l’FNMT apartat “Obtingui el certificat d’usuari”.

Com obtenir un identificador digital idCAT?

L'idCAT és un identificador digital reconegut X.509 emès per l’Agència Catalana de Certificació – CATCert, que assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques garantint la identitat dels ciutadans i ciutadanes.

Per obtenir un certificat digital idCAT, s’han de seguir els següents passos:

 • Petició del certificat a través d'Internet
  A través de la web de l’IdCAT es pot accedir a la sol·licitud d’aquest certificat. Aquesta pàgina és un formulari que permet introduir les dades de la persona que vol la identificació digital: nom, cognoms, document acreditatiu d’identitat, correu electrònic, etc. Una vegada introduïda la informació, la petició quedarà emmagatzemada i pendent de validar.

  Tenint en compte el codi postal de qui fa la petició, l’aplicació l'informarà de les diferents oficines de registre, on podrà identificar-se personalment amb el document acreditatiu de la seva identitat.
 • Acreditació
  El ciutadà podrà anar a l’oficina escollida i, una vegada validada la seva identitat, l’entitat de registre donarà ordre de generació del certificat digital. El tràmit del certificat IdCAT és gratuït.
 • Descàrrega
  Finalment, podrà descarregar l’idCAT accedint novament a la pàgina web de l’idCAT des de l’ordinador on es va sol·licitar. A partir d’aquest moment, el ciutadà/na el podrà utilitzar tantes vegades com desitgi durant un període de validesa de 4 anys.

  Aquest certificat s’emmagatzema a l’ordinador del ciutadà per ser utilitzat.

Suspensió i habilitació del certificat idCAT

En cas d'extraviar un certificat, i davant el dubte de poder recuperar-lo, el certificat personal idCAT dóna la possibilitat de suspendre'l temporalment, sabent que abans de 60 dies es podrà tornar a habilitar o, en cas contrari, serà revocat definitivament.

Serveis amb firma electrònica

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15