Serveis amb firma electrònica

Com funciona la signatura electrònica?

La firma o signatura electrònica, també anomenada signatura digital, consisteix en un conjunt de dades o resum xifrat, associades a un missatge que permeten garantir amb total seguretat la identitat del signant i la integritat del text o missatge enviat.

Com funciona la firma electrònica?

Per poder utilitzar la signatura electrònica cal haver obtingut prèviament un certificat digital.

La signatura digital es fonamenta en la infraestructura denominada de Clau Pública (PKI), la qual es basa en la utilització de dues claus diferents (criptografia asimètrica), pública i privada.

a) La clau privada:

És una clau pròpia que només coneix i posseeix el seu titular, el qual és el responsable de custodiar-la per tal de garantir la fiabilitat del sistema.

b) La clau pública:

Tal com el seu nom indica, pot ser coneguda per tothom sense cap mena de risc. Aquesta clau és necessària per comprovar l'autenticitat de la signatura i per xifrar la informació.

Aquestes dues claus compleixen dues regles fonamentals:

1.- Les dades que es codifiquen utilitzant una de les claus només podran ser descodificades amb l'altra.

2.- És impossible deduir una de les claus a partir de l'altra.

La clau privada s’emmagatzema en un dispositiu d’ús privat, ja sigui una targeta criptogràfica o, normalment, el disc dur d’un ordinador. La clau pública, en canvi, és la que es distribueix conjuntament amb el missatge signat, fitxer, etc.

Com se signa electrònicament un document?

Quan se signa electrònicament el missatge o fitxer que es vol enviar, s'aplica la funció coneguda com a resum (hash).

Aquesta funció genera una dada anomenada empremta digital, que canvia a cada fitxer o missatge. Això vol dir que dos missatges diferents generaran empremtes diferents.

L'empremta, per la seva banda, mitjançant l'aplicació d'una segona funció, es xifrarà amb la clau privada. El resultat serà la signatura electrònica d'un missatge.

Com es verifica la signatura?

El receptor d’un missatge amb firma electrònica pot comprovar que el missatge no ha estat modificat aplicant la funció hash sobre el missatge rebut. El resultat serà l’empremta del missatge.

Sobre la signatura electrònica rebuda, el receptor aplicarà la clau pública de l’emissor per tal de desxifrar-la. El resultat serà una empremta que ha de coincidir amb l’empremta del missatge. Si això és produeix hi ha la garantia que el missatge no ha estat modificat i que l’ha emès el titular de la signatura.

Serveis amb firma electrònica

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00