Serveis amb firma electrònica

Sol·licitar un ajornament/fraccionament

Si la vostra situació econòmica us impedeix efectuar el pagament d'un deute que recapta l'ORGT, ja sigui en període de pagament voluntari o en via executiva, podeu sol·licitar l’ajornament o el fraccionament del pagament segons el que estableix l'Ordenança general de l'Ajuntament o supletòriament el capítol sobre ajornaments i fraccionaments de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de l'ORGT.

Trobareu el formulari corresponent a l’apartat de descàrrega d’impresos. Si disposeu de firma electrònica podeu sol·licitar ajornaments o fraccionaments amb l’enllaç que trobareu més avall. Aquest tràmit requereix signar un formulari amb firma digital i per tant heu d'instal·lar les claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació si encara no les heu instal·lat. Cliqueu els enllaços següents i indiqueu que confieu en aquestes entitats certificadores per a les tres finalitats disponibles, si el sistema us ho pregunta:

Clau de l'entitat certificadora CATCert

Clau de l'entitat de certificació Sector Públic

Comproveu que també teniu instal·lat el programari de màquina virtual de Java.

Es recomana que tingueu instal·lada la darrera versió.

AVÍS: Amb la nova actualització del navegador Chrome, han deixat de funcionar els components d’administració electrònica. El nou navegador Microsoft Edge tampoc suporta aquests components. Per tant, recomanem fer servir els navegadors Internet Explorer i Firefox per als tràmits que requereixen signatura electrònica. En entorns MAC OS heu de fer servir el navegador Safari.

Requisits per a la concessió d'un ajornament o fraccionament de tributs per a AGÈNCIA TRIB. CATALUNYA

 • Els terminis màxims de concessió, a comptar des de la data del venciment del deute, seran els següents, depenent de la quantia del deute a què es refereix la sol·licitud:
  • Deutes iguals o superiors a 100 euros i inferiors a 500 euros: 3 mesos
  • Deutes iguals o superiors a 500 euros i inferiors a 1.000 euros: 6 mesos
  • Deutes iguals o superiors a 1.000 euros i inferiors a 2.000 euros: 9 mesos
  • Deutes iguals o superiors a 2.000 euros i inferiors a 4.000 euros: 12 mesos
  • Deutes iguals o superiors a 4.000 euros i inferiors a 10.000 euros: 18 mesos
  • Deutes iguals o superiors a 10.000 euros i inferiors a 14.000 euros: 24 mesos
  • Deutes iguals o superiors a 14.000 euros i inferiors a 18.000 euros: 30 mesos
  • Deutes iguals o superiors a 18.000 euros i inferiors a 30.000 euros: 36 mesos
  Es concedirà l’ajornament o fraccionament dels esmentats terminis a menys que el deutor hagués sol·licitat un altre inferior; en aquest cas es concedirà aquest últim.
 • La concessió de l'ajornament o fraccionament no pot superar el termini de cinc anys, tret dels supòsits que pugui preveure la normativa específica del tribut i dels casos en què el deutor justifiqui de manera fefaent la necessitat d'un termini superior.
 • Es denegarà la concessió de l'ajornament o fraccionament, a més dels supòsits en què no es compleixin els requisits establerts per la normativa vigent, en els supòsits següents:
  • Quan el deute pendent sigui inferior a 100 euros.
  • Quan el deutor tingui altres deutes en període executiu respecte dels quals no hagi sol·licitat l'ajornament o fraccionament, en què la providència de constrenyiment hagi estat notificada i sempre que l'import dels esmentats deutes sigui superior a 50 euros.
 • Sense perjudici dels supòsits previstos a la normativa, en què procedeixi la inadmissió de les sol·licituds d'ajornament o fraccionament, s'inadmetran les sol·licituds que siguin reiteratives d'altres que hagin estat denegades anteriorment i que no continguin modificació substancial respecte a la sol·licitud prèviament denegada.

  A aquestes efectes, s'entendrà per modificació substancial de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament prèviament denegada, la reducció del deute en un import mínim del 50%.
 • La periodicitat dels pagaments serà, amb caràcter general, trimestral.
 • En el supòsit que, durant la vigència de l'acord d'ajornament o fraccionament genèric que hagi estat condicionat a la constitució de garantia, l'obligat tributari sol·liciti la reconsideració del termini de pagament, el nou termini no pot superar, en cap cas, els 6 mesos addicionals al termini prèviament acordat.

  En cap cas, no es podrà atorgar més d'una reconsideració del termini de pagament acordat amb la finalitat d'allargar-lo. Per tant, a la finalització del termini acordat com a conseqüència de la reconsideració se seguirà el procediment de recaptació corresponent.
 • Els pagaments que, en el seu cas, hagi de realitzar el Tresor de la Generalitat de Catalunya a favor de l'obligat tributari durant la vigència de l'acord, quedaran afectats al compliment de l'ajornament o fraccionament acordat. Els venciments afectats seran, per aquest ordre, el darrer i els que el precedeixen, fins a exhaurir l'import pendent de pagament.

Presentar sol·licitud d'ajornament de tributs

Serveis amb firma electrònica

Oficina Gestora: Veure Mapa

Carrer Mejía Lequerica, 12

08028 BARCELONA

T:934 022 693

Horari: de 8.30 a 14 h

Email: orgt.unitatcentral@diba.cat

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15