Informació per al contribuent

Embarg de sous i salaris

Quan té lloc un embarg de sous

Quan en un expedient s'acorda l'embarg al deutor, s'ha de procedir a embargar les remuneracions que meritin en concepte de sou, primes o retribucions de qualsevol mena, en el cas en què es desconegui l'existència de béns de la seva propietat que puguin figurar amb prelació als sous, els salaris i les pensions (article 169.2 de la Llei General Tributària).


Limitacions a la quantitat embargada

Aquest embarg s'ha de fer amb les limitacions, la proporció i la quantitat que es determina en l'article 607 de la Llei d'Enjudiciament Civil.

S'ordena la retenciˇ a l'empresa pagadora, en el mes en quŔ es rep la notificaciˇ de l'embarg i si no fos suficient, en els successius, de la part proporcional resultant de l'aplicaciˇ de l'escala establerta en l'article esmentat, fins a cobrir el deute pendent.

L'article 607 de la Llei d'Enjudiciament Civil exceptua de l'embarg, el salari mÝnim interprofessional vigent, i estableix en quina proporciˇ es poden embargar les quantitats que excedeixin de l'equivalent a aquest primer salari.

Calculeu la part embargable del sou (any 2018):

    

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15