Informació per al contribuent

Calendari Fiscal

Els tributs més importants que l'ORGT recapta per a aquest ajuntament són els indicats a continuació. Marqueu els tributs que vulgueu, per descarregar-ne les dates al vostre gestor de calendari. Vegeu la data de càrrec dels rebuts domiciliats.

I domicilieu els vostres rebuts ara mateix.

Recomanacions perquè no se us passi la data límit

Calendari
CONCEPTE PERÍODE DE PAGAMENT 2018 DATES

02/05 -
05/07

03/09 -
05/11

03/09 -
05/11

01/03 -
04/05

17/09 -
19/11

02/05 -
05/07

02/05 -
05/07

21/12/17
22/02/18

21/03 -
22/05

21/06 -
22/08

21/09 -
22/11

21/12/18
22/02/19

Imprimir Calendari fiscal Imprimir Guia del contribuent

Anunci de cobrança i d'exposició pública de padrons

En el Butlletí Oficial de la Província es va anunciar el calendari fiscal 2018 dels rebuts de venciment periòdic dels municipis de la província de Barcelona que han delegat la gestió en la Diputació de Barcelona, així com el període d'exposició pública dels padrons corresponents.

L'exposició pública dels padrons aprovats a partir del 2 de gener de 2018 serà de vint dies naturals a comptar des de 10 dies abans de l'inici del període voluntari de pagament, encara que el cobrament es realitzi de forma fraccionada. Mitjançant l'exposició pública de padrons es procedirà a notificar col·lectivament les liquidacions incloses en aquests, a l'empara del previst a l'article 102.3 de la Llei general tributària.

Durant el període d'exposició pública dels padrons qualsevol persona podrà consultar l'expedient, llevat de les dades excloses del dret d'accés. La consulta es podrà fer directament en les oficines de l'ORGT, en les dependències municipals, o a distància, per mitjà de la seu electrònica de l'ORGT; tot allò de conformitat amb el que preveu la Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en els seus articles 52.2 i 58.3

Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades es podrà interposar recurs de reposició davant de la Gerència de l'ORGT, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de finalització del període d’exposició pública dels corresponents padrons.

L'anunci del calendari fiscal 2017 dels municipis de la província, així com les modificacions que es van produir durant l'any, van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província.

Descàrrega del Calendari Fiscal personalitzat

  • Tingueu present que aquest sistema no incorpora cap mecanisme de sincronització en cas que l'Ajuntament modifiqui o prorrogui les dates.
  • Cada cop que utilitzeu aquesta opció s'afegiran els conceptes escollits al vostre gestor de calendari, encara que ja hi figurin
  • Un cop efectuada la descàrrega, comproveu que la informació apareix correctament al vostre gestor de calendari. Qualsevol incidència en el funcionament d'aquest sistema no eximeix del pagament dels deutes del titular.
  • Consulteu l'ajuda per fer la importació cap a l'Outlook
  • Atenció: un cop descarregats els períodes de pagament en el vostre gestor de calendari, podeu activar la casella de recordatori per a aquells períodes que desitgeu. Tots els elements incorporats porten el nom del municipi per facilitar la seva localització.

  • Heu marcat caselles previstes per a contribuents que tenen els seus rebuts domiciliats. Comproveu que us trobeu en aquesta situació. En cas contrari, us recomanem que domicilieu els rebuts corresponents.
    En el cas de rebuts fraccionats domiciliats, comproveu que heu marcat totes les fraccions.

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15