Informació per al contribuent

Ajuda - Què he de pagar i quan?

Què és el període de pagament?

Són les dates en què s’han de pagar els tributs. Segons quins siguin el terminis de pagament i notificació, els tributs poden ser: de pagament periòdic i no periòdic.

Els tributs periòdics tenen establert un període de pagament voluntari segons el calendari fiscal aprovat per cada ajuntament. Aquests tributs no requereixen notificació individual. Seguiu aquestes recomanacions per evitar que se us passi la data límit de pagament.

Les liquidacions dels tributs no periòdics es notifiquen individualment i s’han de pagar en les dates que s’assenyalen en la mateixa notificació.

Què és el pagament normal?

Tots els tributs de venciment periòdic tenen establert un període de pagament voluntari que consta en el calendari fiscal aprovat per cada ajuntament. Aquest període no serà inferior a dos mesos.

Què és el pagament fraccionat?

Hi ha ajuntaments que tenen establert un calendari fiscal segons el qual el pagament d’un impost o d'una taxa es fracciona en dos o més terminis.

Què és el pagament per domiciliacions?

És el pagament efectuat mitjançant un càrrec a un compte corrent. En cas de pagament per domiciliació, la data de pagament serà la del dia en què l’entitat bancària fa el càrrec al compte del ciutadà.

Quin dia es fa el càrrec dels rebuts domiciliats?

En el calendari fiscal s'indica el dia exacte del càrrec quan l'ajuntament fracciona el pagament pels rebuts domiciliats. Pel altres padrons, el càrrec serà el primer dia hàbil del darrer mes del període de voluntària.

Tornar

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00