Informació per al contribuent

Actuacions delegades per l'Ajuntament  (SANT JULIÀ DE CERDANYOLA)

Quan un ajuntament ho sol·licita, l’ORGT pot fer-se càrrec de realitzar diverses gestions relacionades amb l’àmbit tributari, com ara el manteniment dels padrons dels tributs municipals, la recaptació d’aquests, la informació i assistència als ciutadans, la resolució de recursos, etc. Així mateix, l’Administració Tributària Estatal pot delegar en aquest ORGT la gestió censal de les quotes municipals de l’Impost sobre activitats econòmiques.

Per a aquest ajuntament en concret, l’ORGT té delegades les gestions següents:

Les gestions en que aquest ajuntament ha delegat
CONCEPTE GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
RECAPTACIÓ
VOLUNTÀRIA
RECAPTACIÓ
EXECUTIVA
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS SI SI SI
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RÚSTICS SI SI SI
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA SI SI SI
IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA SI SI SI
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES NO NO SI
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES SI SI SI
TAXA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS DOMÈSTICS SI SI SI
TAXA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS COMERCIALS SI SI SI
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS SI SI SI
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA SI SI SI
TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS: TELECOMUNICACIONS SI SI SI
TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS SI SI SI
CONTRIBUCIONS ESPECIALS NO NO SI
ALTA DE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA SI SI SI
QUOTES URBANÍSTIQUES NO NO SI
 
MULTES DE CIRCULACIÓ NO NO NO
GESTIÓ CENSAL IAE SI

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00