Informació per al contribuent

Ajuda - Actuacions delegades per l'Ajuntament

Què és la gestió?

Són aquelles actuacions dutes a terme per l’Administració encaminades a la liquidació d’un tribut o d'un altre ingrés de dret públic.

Què és la recaptació executiva?

Son aquell conjunt d’actuacions portades a terme per l’Administració tributària, per tal d’aconseguir el cobrament d’un deute de dret públic. Aquestes actuacions poden comportar fins i tot l’embargament de béns si el deute no és ingressat en el període de pagament reglamentàriament establert.

Què és la recaptació voluntària?

És el període de pagament del qual disposa el contribuent per fer l’ingrés de forma voluntària, sense recàrrecs ni interessos de demora.

Tornar

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15