Informació per al contribuent

Glossari de termes

A

Abonaré
Document que s'envia al contribuent amb el qual pot efectuar el pagament d'un deute als llocs i amb els mitjans que s'hi indiquen. L'abonaré també es pot denominar document de pagament o tríptic.
Acord d'alienació
Resolució, dictada pel Tresorer de l'ORGT, que ordena la venda en subhasta pública dels béns embargats al deutor.
Acreditació de l'impost
Naixement de l'obligació de pagar un tribut. Per exemple, el naixement de l'obligació de pagar l'Impost sobre Béns Immobles es produeix el primer dia del període impositiu, és a dir, l'1 de gener de cada any. L'acreditació de l'impost també s'anomena meritament.
Adreça fiscal
Domicili tributari del contribuent. Per a les persones físiques, és la de la seva residència habitual; per a les persones jurídiques, la del seu domicili social sempre que hi estigui efectivament centralitzada la seva gestió administrativa i la direcció dels seus negocis.
Al.legació
Escrit, presentat per l'interessat davant l'Administració, on manifesta fets o raonaments jurídics en defensa del seu dret.
Autoliquidació
Declaració tributària que efectua l'obligat al pagament d'un deute on posa de manifest les circumstàncies o elements integrants d'un fet imposable i en determina la quota tributària. Aquesta declaració sempre està subjecta a comprovació per part de l'Administració.

B

Base imposable
Quantia sobre la qual es determinarà la quota tributària que ha de de pagar pel contribuent, d'acord amb el que estableix la llei pròpia de cada tribut. Per exemple, en l'Impost sobre Béns Immobles la base imposable és constituïda pel valor del bé immoble.
Base liquidable
Resultat d'aplicar a la base imposable les reduccions establertes per la llei.
Bonificació
Reducció del deute tributari establerta en la llei i aplicable en circumstàncies determinades. Per exemple, en els casos d'habitatges de protecció oficial en l'Impost sobre Béns Immobles.

C

Calendari fiscal
Calendari establert anualment per l'Ajuntament que indica els períodes de pagament voluntari de tots els tributs de venciment periòdic.
Carta de pagament
Document administratiu justificatiu d'haver efectuat el pagament d'un tribut o d'un altre ingrés de dret públic. També s'anomena certificat de pagament o justificant de pagament.
Cens
Als efectes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, llista oficial dels subjectes passius i altres elements tributaris d'aquest impost.
Certificat d'usuari
Als efectes de la signatura electrònica, document emès per una Autoritat de Certificació que identifica una clau pública amb el seu propietari.
Certificat de pagament
Document administratiu que acredita el pagament d'un deute tributari o d'algún altre ingrés de dret públic. També s'anomena carta de pagament o justificant de pagament.
Coeficient
En l'àmbit tributari, nombre o factor que s'aplica per tal de modificar la quota d'un tribut. Per exemple, un vehicle amb una potència fiscal superior a 20 cavalls té establerta una quota, segons la Llei d'hisendes locals, de 112 ¿. Si l'ajuntament té aprovat, segons les seves ordenances fiscals, un coeficient 1,6, el deute tributari seria 112 x 1,6 = 179,20 ¿.

D

Deutes en executiva
Tributs i altres ingressos de dret públic que es troben inclosos dins d'un expedient administratiu de constrenyiment.
Deutes en voluntària
Tributs i altres ingressos de dret públic que es troben en el període de pagament voluntari.
Document de pagament
Document que s'envia al contribuent i amb el qual pot efectuar el pagament d'un deute als llocs i amb els mitjans que s'hi indiquen. Aquest document també es denomina abonaré o tríptic.
Donació
Acte pel qual una persona, el donant, disposa gratuïtament una cosa a favor d'una altra, el donatari, que l'accepta.
Donatari
Persona que rep una donació. Als efectes de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, el donatari, és l'obligat al pagament.
Dret d'usdefruit
Dret real sobre un immoble propietat d'una altra persona, que atorga les facultats de posseir i percebre els fruits d'aquest immoble. En l'Impost sobre Béns Immobles, l'usufructuari, és a dir, la persona titular del dret real d'usdefruit, és l'obligat al pagament.
Dret de superfície
Dret real sobre un immoble propietat d'una altra persona, que permet edificar i utilitzar allò a canvi del pagament d'un cànon periòdic. En l'Impost sobre Béns Immobles, la persona titular del dret real de superfície, és a dir, el superficiari, és l'obligat al pagament.

E

Embargaments de béns
Acció de travar béns de propietat del deutor dins del procediment administratiu de constrenyiment. L'embargament es fa en el supòsit que el deutor incompleixi la seva obligació de pagar els deutes de dret públic pendents.
Entitats col.laboradores
Dins del procediment de recaptació, entitats bancàries o caixes d'estalvi que col·laboren amb l'Administració tributària per al cobrament dels deutes.
Exempció
Privilegi establert per llei, pel qual es queda alliberat del pagament d'un tribut. Per exemple, els béns propietat de la Creu Roja Espanyola estan exempts del pagament de l'Impost sobre Béns Immobles.
Exped. administratiu de constrenyiment
Conjunt d'actuacions realitzades per l'Administració tributària encaminades al cobrament d'un deute de dret públic mitjançant l'execució forçosa de béns i drets del patrimoni del deutor.
Expedient sancionador
Conjunt d'actuacions de l'Administració encaminades a la imposició d'una sanció.
Exposició pública d'un padró
Període durant el qual un padró fiscal està exposat al públic, per tal que els interessats el puguin consultar.

F

Fet imposable
Pressupost de naturalesa jurídica o econòmica fixat per la llei, la realització del qual origina el naixement de l'obligació tributària. Per exemple, el fet imposable de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, que origina el naixement d'una obligació tributària, és l'exercici d'una activitat empresarial dins del territori nacional.
Fiança personal solidària
Dins del procediment recaptatori, garantia que presenta una persona diferent del deutor per assegurar el compliment del pagament d'un ingrés de dret públic. Aquesta persona (fiador) s'obliga a realitzar aquest pagament si no ho fa el deutor.
Funcions delegades
Dins del procediment de gestió i recaptació, actuacions que realitza una Administració en ús de les competències conferides per una altra. Aquestes funcions delegades han d'estar especificades en un acord pres per l'Administració delegant, publicades en els diaris oficials corresponents (article 7 del Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals).

G

Gestió recaptatòria
Actuacions dutes a terme per l'Administració encaminades al cobrament d'un deute tributari o d'un altre ingrés de dret públic.
Gestió tributària
Actuacions dutes a terme per l'Administració encaminades a la realització de la liquidació d'un tribut o d'un altre ingrés de dret públic.

H

Hipoteca immobiliària
Garantia de pagament que es dóna a un creditor sobre la propietat d'un immoble del deutor.
Hipoteca mobiliària
Garantia de pagament que es dóna a un creditor sobre la propietat d'un bé moble (per exemple maquinària) del deutor.

I

Immoble de naturalesa rústica
Als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, i segons determina l'article 61 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es considera immoble de naturalesa rústica tot aquell definit com a tal en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. Constitueix el fet imposable d'aquest impost la titularitat dels drets assenyalats en l'article citat.
Immoble de naturalesa urbana
Als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, i segons determina l'article 61 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es considera immoble de naturalesa urbana tot aquell definit com a tal en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. Constitueix el fet imposable d'aquest impost la titularitat dels drets assenyalats en l'article citat.
Ingressos de dret públic
Recursos econòmics de les administracions, (tributs, preus públics, sancions), el cobrament dels quals es pot efectuar per via de constrenyiment.
Interessos de demora
Quantia que es genera quan no s'efectua el pagament d'un deute dins del període de pagament en voluntària i que ha d'ingressar-se amb independència del deute principal. L'import és determinat pels dies transcorreguts des de la finalització del període de pagament en voluntària fins al dia en què s'efectuï el pagament.

J

Justificant de pagament
Document administratiu acreditatiu d'haver efectuat el pagament d'un tribut o un altre ingrés de dret públic. També s'anomena certificat de pagament o carta de pagament.

L

Liquidació tributària
Acte pel qual l'Administració determina un deute tributari i la quota a pagar.
Liquidació tributària provisional
Acte administratiu en el qual es determina l'import del deute tributari de forma provisional, a expenses de la comprovació posterior i liquidació definitiva per part de l'Administració.
Llicència urbanística
Autorització atorgada per l'Administració per a la realització d'una activitat d'edificació, ús del sòl, etc. de caràcter urbanístic.

M

Meritament
Naixement de l'obligació de pagar un tribut. El meritament també s'anomena acreditació de l'impost.

O

Objecte tributari
Bé o activitat en la qual recau un fet imposable, fixat per la llei, i que origina el naixement d'una obligació de contribuir. Per exemple en l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica l'objecte tributari és el vehicle propietat del contribuent.
Obligat al pagament
Aquelles persones naturals o jurídiques a qui, per llei, i als efectes tributaris, els correspon realitzar el pagament d'un ingrés de dret públic.
Obra nova
Nova edificació o construcció realitzada que, als efectes cadastrals, ha de declarar-se a la Gerència Territorial del Cadastre per tal d'actualitzar el valor cadastral de l'immoble. (En els Ajuntaments on l'Impost sobre Béns Immobles el gestiona l'ORGT, aquesta declaració ha de presentar-se davant les oficines d'aquest organisme).
Ordenança fiscal
Disposició general de caràcter reglamentari dictada per les administracions locals, en l'ús de les seves competències tributàries, mitjançant la qual es regula la imposició i ordenació dels tributs municipals.

P

Padró fiscal
Llistat on figuren, entre altres elements, tots els obligats al pagament d'un tribut d'un municipi determinat.
Període de pagament executiu
Termini de què disposa l'obligat al pagament per fer l'ingrés amb recàrrecs i interessos de demora d'un tribut o d'un altre ingrés de dret públic.
Període de pagament voluntari
Termini del qual disposa l'obligat al pagament d'un tribut o d'un altre ingrés de dret públic per fer l'ingrés, de forma voluntària, sense recàrrecs ni interessos de demora.
Període impositiu
Any en què es realitza el fet de naturalesa jurídica o econòmica fixat per una norma i que origina el naixement de l'obligació tributària.
Ponència de valors
És el document administratiu que recull els valors del sòl i de les construccions, els criteris i els mòduls de valoració, així com el planejament urbanístic i altres elements necessaris per dur a terme la valoració.
Prescripció
Extinció, pel transcurs de 4 anys, del dret que té l'Administració a determinar el deute tributari, a exigir el pagament d'un deute i a imposar una sanció tributària. Aquest termini s'interromp en les condicions establertes en l'article 66 de la Llei general tributària.
Procediment administratiu constrenyiment
Conjunt d'actuacions portades a terme per l'Administració tributària per tal d'efectuar la recaptació (cobrament) d'un deute de dret públic.
Procediment sancionador
Conjunt d'actuacions integrants d'un expedient sancionador, portades a terme d'acord amb la normativa sancionadora, per tal d'imposar una sanció.
Provisió de constrenyiment
És el títol executiu que inicia el procediment de constrenyiment. La dicta el Tresorer municipal i té la mateixa força executiva que una sentència judicial per procedir contra el patrimoni de l'obligat al pagament.

R

Recurs de reposició
Recurs de caràcter preceptiu que els interessats han d'interposar contra els actes dictats per l'Administració local en la gestió, la inspecció i la recaptació dels seus tributs, si desitgen acudir a la via contenciosa administrativa.
Recàrrec de constrenyiment
Quantia que s'ha d'ingressar un cop finalitzat el període de pagament en voluntària, amb independència de l'import del deute principal. Aquest recàrrec serà del 5 % quan el deute se satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 10% si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dins dels terminis de l'article 62.5 de la Llei general tributària, i del 20% més els interessos de demora transcorregut el dit termini.
Referència cadastral
És un identificador oficial i obligatori de tots els béns immobles. Aquest codi l'assigna el Cadastre, de tal manera que tot immoble té una única referència cadastral. Dins de la referència cadastral hi ha incloses les coordinades geogràfiques del terreny de què es tracti.

S

Signatura electrònica
La signatura electrònica, també anomenada signatura digital, és un conjunt de dades associades a un missatge que permeten garantir, amb total seguretat, la identitat del signant així com la integritat del text o missatge enviat.
Subhasta pública
Acte públic, dins del procediment administratiu de constrenyiment, mitjançant el qual es realitza la venda forçosa de béns embargats als deutors. Resulta adjudicatari aquell que fa l'oferta econòmica més alta.
Subjecte passiu
Persona natural o jurídica que, per llei, resulta obligada al compliment d'una prestació tributària, ja sigui com a contribuent o com a substitut del contribuent.

T

Tipus de gravamen
Percentatge, proporcional o progressiu, fixat per llei que s'aplica a la base liquidable per obtenir la quota tributària.
Tipus impositiu
Percentatge, proporcional o progressiu, fixat per llei que s'aplica a la base liquidable per obtenir la quota tributària. També s'anomena tipus de gravamen.
Transmissió de domini
Fer passar a una altra persona o persones la propietat d'una cosa.
Transmissió lucrativa
Acció i efecte de transmetre a una altra persona la propietat d'un bé o d'un dret de forma gratuïta, amb lucre (guany o profit) per part de qui ho rep.
Transmissió onerosa
Acció i efecte de transmetre a una altra persona la propietat d'un bé o d'un dret a canvi d'un preu o qualsevol altra contraprestació.
Tributs de cobrament periòdic
Tributs que es meriten anualment, és a dir, que han de pagar-se cada any.
Tríptic
Document que s'envia al contribuent, amb el qual pot efectuar el pagament d'un tribut en període de pagament voluntari als llocs i amb els mitjans que s'hi indiquen. El tríptic també es pot denominar abonaré o document de pagament.

V

Valor cadastral
El valor cadastral és un valor administratiu que serveix de base, entre altres aspectes, per al càlcul de l'Impost sobre Béns Immobles. S'obté a partir de les dades existents en el Cadastre Immobiliari, i es fixa amb referència al valor de mercat, sense que en cap cas pugui excedir d'aquest. Es calcula mitjançant un procediment concret (ponència de valors) i és integrat pel valor del sòl i el de les construccions.
Venda per gestió i adjudicació directa
Procediment pel qual es realitza la venda forçosa dels béns embargats al deutor mitjançant ofertes presentades en sobre tancat. Resulta adjudicatari qui fa l'oferta econòmica més alta.
Via contenciosa administrativa
Procediment de reclamació contra els actes i resolucions definitius dictats per l'Administració que s'instrueix davant els jutges i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Via executiva
Procediment utilitzat per l'Administració tributària dins de l'àmbit de la recaptació dels ingressos de dret públic. Té com a objectiu el cobrament d'un deute de dret públic per la via de constrenyiment.

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00