Informació per al contribuent

IBI  Impost sobre Béns Immobles

L’Impost sobre Béns Immobles està regulat en els articles 60 a 77 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i concretat a les ordenances fiscals de cada ajuntament.

Definició de l'IBI

L’IBI és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles rústics, urbans i de característiques especials.

El fet imposable està constituït per la titularitat dels següents drets sobre aquests immobles:

  • D'una concessió administrativa.
  • D'un dret real de superfície.
  • D'un dret real d'usdefruit.
  • Del dret de propietat.

 

Qui ha de pagar l'IBI?

Han de pagar aquest l'IBI els titulars dels drets anteriors i en el mateix ordre. És a dir, el propietari haurà de pagar l’impost sempre que no existeixin concessionaris, superficiaris o usufructuaris

En el cas de transmissió, el nou titular ha de pagar l’IBI a partir de l’any següent a la data d’adquisició.

Cal tenir en compte que els deutes pendents per aquest impost poden ser exigits al nou propietari. Per això, abans d’adquirir un immoble és aconsellable demanar informació sobre possibles deutes per IBI. En la nova redacció de la Llei, els notaris estan obligats a demanar aquesta informació i han d’advertir als compradors en aquest sentit.

Els fedataris públics (notaris o registradors), en el seu deure de col·laboració, han de comunicar a l’ORGT les modificacions de titularitat dels béns immobles. Quan l’ORGT hagi tingut coneixement d’aquest canvi, modificarà la titularitat del padró de l’IBI.

Liquidació de l’Impost sobre Béns Immobles

La base imposable de l’impost és constituïda pel valor cadastral dels immobles (valor del sòl + valor de les construccions), fixat per la Gerència Territorial del Cadastre.

En cas de revisions cadastrals, s’aplicaran durant un període de 9 anys les reduccions previstes al RDL 2/2004, de 5 de març.

L’aplicació d’aquestes reduccions sobre la base imposable determina la base liquidable.

Els valors cadastrals s’actualitzen automàticament, si així ho ha previst la Llei de pressupostos de l’Estat. Podeu conèixer el coeficient d'actualització de l’IBI, els tipus de gravamen i el valor cadastral mínim dels immobles d’ús residencial per aplicar el tipus incrementat assenyalat al RDL 20/2011.

La quota a pagar resulta de l’aplicació dels tipus de gravamen aprovats pels ajuntaments, dintre dels límits establerts, sobre la base imposable o liquidable, segons s’escaigui.

Per conèixer la data límit per sol·licitar beneficis fiscals i per impugnar el rebut us heu d'adreçar a l'oficina indicada al peu.

Exemple de càlcul:

  • Bé immoble amb valor cadastral de 15.025,30 €
  • Tipus de gravamen aprovat per l’ajuntament (per exemple): 0,65%
  • Base imposable o liquidable: 15.025,30 €
  • Quota a pagar: 15.025,30 x 0,65% = 97,66€

Més informació

També podeu accedir a la pàgina per resoldre dubtes sobre IBI

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15