Informació per al contribuent

IVTM Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) està regulat als articles 92 a 99 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i concretat a les ordenances fiscals de cada ajuntament.

Definició de l'IVTM

L'impost sobre vehicles (IVTM) és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa aptes per circular per vies públiques.

Qui ha de pagar l'IVTM?

Han de pagar anualment aquest impost els propietaris de vehicles donats d'alta.

En cas de vehicles nous, s’estarà obligat al pagament de la part proporcional de l'impost. Per això l'IVTM es prorrateja per trimestres complerts des de la data de la matriculació del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Les baixes definitives del vehicle i les baixes temporals per robatori donen lloc al prorrateig de les quotes, és a dir, al pagament de la part proporcional de l’impost de circulació IVTM per trimestres complerts.

Liquidació de l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

La quota de l'IVTM s'exigeix de conformitat amb el quadre de tarifes aprovades per la llei amb caràcter general i aplicables segons la potència i classe del vehicle.

Sobre aquestes tarifes bàsiques fixades a l’article 95 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’aplica el coeficient aprovat per l’ajuntament, i s’obté la quota a satisfer.

El deute tributari és, doncs, l'aplicació sobre la quota tributària dels coeficients aprovats pels ajuntaments per a cadascuna de les classes de vehicles.

En execució del conveni signat per l’ ORGT i el Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, els gestors, des dels seus despatxos, actuant com a col·laboradors socials, en nom dels propietaris dels vehicles, poden presentar la declaració de l’ impost en cas d’altes per noves adquisicions de vehicles. La declaració es presenta per mitjans telemàtics i, un cop rebuda la liquidació practicada per l'ORGT, el gestor administratiu ordenarà el càrrec en el seu compte bancari, fent ús del Servei de Pagaments Telemàtics. El gestor obtindrà d’immediat la carta de pagament, que podrà presentar davant la Prefectura de Trànsit i, si s’escau, lliurar-la a l’interessat.

Consulteu l'informació específica sobre l'autoliquidaciˇ de l'IVTM

Exemple de càlcul

Vehicle: Turisme amb potència fiscal superior a 20 cavalls

Quota estatal: 112,00 €

Coeficient aprovat per l‘ajuntament per als turismes (per exemple): 1,6

Deute tributari: 112,00 x 1,6 = 179,20 €

Si voleu podeu fer una simulaciˇ del cÓlcul que resultaria pel vostre ajuntament.

Si voleu podeu presentar l'autoliquidaciˇ de l'IVTM

Tarifes IVTM

Aquestes sˇn les tarifes IVTM aprovades per aquest municipi.

Beneficis fiscals

A l'IVTM els beneficis fiscals poden ser:

De concessió obligatòria: Exempcions. Estan regulades a l'article 93 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març i els supòsits més freqüents són:

  • Exempció per minusvalidesa
  • Exempció per vehicles agrÝcoles

Podeu consultar més informació per sol·licitar l'exempció de l'IVTM.

De concessió potestativa: Bonificacions. L'article 95.6 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, permet als ajuntaments que ho vulguin, regular a les seves ordenances una bonificació:

  • De fins al 100 per 100 sobre la quota per antiguitat del vehicle, tant per a vehicles històrics com per aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de fabricació o, si aquesta es desconegués, prenent com a tal la data de la primera matriculació o la data en què el corresponent tipus o variant es deixés de fabricar.
  • De fins al 75 per 100 sobre la quota per raó del carburant, en funció de les característiques del motor, del combustible consumit i la seva incidència en el medi ambient.

Per saber quins són els requisits per sol·licitar un benefici fiscal, o si per a l'exercici en curs el municipi de SANT JULI└ DE CERDANYOLA regula a la seva ordenança alguna bonificació potestativa i el valor d'aquesta bonificació, consulteu l'ordenança fiscal.

Per conèixer la data límit per sol·licitar beneficis fiscals i per impugnar el rebut us heu d'adreçar a l'oficina indicada al peu.

Transferència de vehicles

La tramitació de la transferència correspon al venedor i al comprador del vehicle. Cal fer-la a la Prefectura Provincial de Trànsit en els terminis i amb els requisits previstos en la normativa vigent. Heu de demanar cita prèvia al web de la DGT (web disponible en castellà)

Per a fer la transferència del vehicle s’ha d’acreditar el pagament del rebut de l’IVTM de l’any anterior a aquell en què es realitza el tràmit.

Es distingeixen les transmissions efectuades per persones que no es dediquen a la compravenda de vehicles de les transferències realitzades per venedors de vehicles.

Les empreses de compravenda estan obligades a sol·licitar la baixa temporal del vehicle en trànsit des del moment en què el propietari els lliura el vehicle. Un vehicle en situació de baixa temporal no pot circular excepte per fer proves, supòsit en el qual circularà proveït de l'identificatiu corresponent.

Càlcul de l'IVTM

Si voleu podeu fer una simulaciˇ del cÓlcul que resultaria pel vostre ajuntament.

Si voleu podeu presentar l'autoliquidaciˇ de l'IVTM

Més informació

També podeu accedir a la pàgina per resoldre dubtes sobre IVTM

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15