Informació per al contribuent

Multes de trànsit

Les infraccions als preceptes de la Llei de Seguretat Viària podran ser denunciades per qualsevol persona que tingui coneixement dels fets, verbalment davant l’agent més proper o mitjançant escrit adreçat a l’alcaldia corresponent.

Els agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del trànsit han de denunciar les infraccions que observin quan exerceixin funcions de vigilància i control de la seguretat viària.

Notificació de la denúncia

Les denúncies que no es puguin lliurar a l’acte al conductor es notificaran posteriorment al titular del vehicle.

Si el titular del vehicle no n’era el conductor en el moment de la infracció, està obligat a comunicar la identitat d’aquell en el termini de 20 dies naturals. L’incompliment d’aquesta obligació, sense causa justificada, serà sancionat com a falta molt greu, amb multa de fins al triple de la prevista per a la infracció originària.

Al·legacions

Es poden presentar al·legacions davant l’ajuntament en el termini de 20 dies naturals a partir de la notificació de la denúncia.

Vistes les al·legacions presentades i l’informe del denunciant, quan sigui preceptiu, l’òrgan instructor de l’ajuntament elevarà proposta de resolució a qui tingui la potestat sancionadora.

Si no es formulen al·legacions la denúncia notificada es considerarà proposta de resolució, que s’elevarà a l’òrgan municipal competent per dictar la resolució del procediment.

Pagament anticipat

Es poden pagar les multes de trànsit amb una reducció del 50% durant els 20 dies naturals següents a la notificació de la denúncia.

El pagament anticipat implica la renúncia a formular al·legacions. Cas que es formulin es tindran per no presentades.

Resolució i notificació de la sanció per multes de trànsit

Un cop transcorregut el termini per a la presentació de l’escrit d’al·legacions, i a la vista de les que s’hagin formulat, l’òrgan municipal competent dictarà la resolució del procediment, que es notificarà a l’interessat.

Recursos contra multes de trànsit

Contra la resolució sancionadora es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'alcaldia, en el termini d'un mes des de la seva notificació.

La seva interposició no suspendrà l'execució de l'acte impugnat ni de la sanció.

Pagament de multes de trànsit

L’import de la multa imposada haurà de fer-se efectiu, sense cap reducció, durant els 15 dies naturals següents a la seva fermesa.

Si dins aquest termini no se satisfà la multa s’inicia la via executiva, i el deute es veu incrementat amb els recàrrecs, els interessos i les costes que siguin procedents.

Més informació

També podeu accedir a la pàgina per resoldre dubtes sobre multes

Si ho necessiteu podeu demanar un duplicat per pagar multes de trànsit

Si disposeu de signatura electrònica podeu consultar les multes de trànsit pendents de pagament, les que formen part d'expedients executius de multes de trànsit i també les multes de trànsit pagades


Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00