Informació per al contribuent

Taxes i preus públics

Definició

Quan l'ajuntament realitza activitats que beneficien o interessen particularment els ciutadans, pot exigir taxes o preus públics.

També, s'exigirà una taxa quan tingui lloc l'aprofitament especial de les vies públiques a favor d'un particular.

Exemples típics d'activitats per les quals s'exigeix una taxa són la recollida d'escombraries, la concessió d'una llicència urbanística o el gual.

Qui ha de pagar taxes?

Les taxes les han de pagar les persones que es beneficiïn del domini públic o d'un servei o activitat realitzada per l'ajuntament.

Liquidació de les taxes

És l'ajuntament qui determina mitjançant les ordenances fiscals l'import de la taxa, atenent a la naturalesa específica d'aquesta, després de dur a terme estudis econòmics i tècnics específics per a la implantació dels servei o prestació corresponent.

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15