Informació per al contribuent

IIVTNU Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

L'Impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) està regulat als articles del 104 al 110 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Definició de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

L'IIVTNU és un tribut directe que grava l'increment de valor que ha experimentat un terreny mentre una persona ha estat propietària d'un pis, aparcament, traster, local, terreny...

Qui ha de pagar l'IIVTNU?

Aquest impost ha de pagar-se quan:

  • Es ven un pis, aparcament, traster, local o terreny de naturalesa urbana.
  • S'adquireix un pis, aparcament, traster, local o terreny de naturalesa urbana mitjançant donació o successió.
  • Es constitueix un dret real sobre el pis, aparcament, traster, local o terreny de naturalesa urbana (usdefruit, cens, etc.).

Estan obligats al pagament:

  • El transmitent dels béns o drets, en les transmissions oneroses. Si el transmitent és una persona física no resident a Espanya, l'adquirent serà l'obligat al pagament.
  • El donatari o persona que rep els béns, en les donacions.
  • Els hereus o legataris, és a dir, les persones que reben els béns, en les transmissions per causa de mort.

Liquidació de l'IIVTNU

La base imposable de l'IIVTNU és constituïda per l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana en el moment de l'acreditació de l'impost i durant un termini màxim de 20 anys.

La determinació de l'increment resulta de l'aplicació dels percentatges establerts pels ajuntaments en funció dels anys de generació, dintre dels límits legals.

La quota a pagar s'obté aplicant el tipus de gravamen establert per l'ajuntament sobre aquesta base imposable.

Exemple de càlcul

Dades de la transmissió:
Valor cadastral del sòl: 15.025,30 €
Data adquisició: 22.03.2000
Data transmissió: 15.06.2004
Percentatge fixat per l'ajuntament per a transmissions inferiors a 5 anys (per exemple):2,8%
Tipus impositiu fixat per l'ajuntament (per exemple): 20%

Si voleu podeu fer una simulació del càlcul que resultaria pel vostre ajunament.

Si voleu podeu presentar l'autoliquidació de l'IIVTNU.

Determinació del deute:

Període impositiu: 4 anys
Percentatge increment valor: 4 x 2,8 = 11,2
Base imposable: 15.025,30 x 11,2% = 1.682,83 €
Quota a pagar: 1.682,83 x 20% = 336,57 €

Coeficients i tipus impositius fixats pels ajuntaments

Per a consultar els coeficients i tipus impositius fixats, d'acord amb els articles 107 i 108 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per un ajuntament que ha delegat la gestió de l'IIVTNU en la Diputació, premeu aquí .

Presentació de l'autoliquidació

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té establert en la seva Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació, el règim d'autoliquidació en l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

El règim d'autoliquidació implica l'obligatorietat d'efectuar la autoliquidació en el moment de presentació del document. El personal de l'ORGT prestarà l'assistència necessària per fer l'autoliquidació d'aquest tribut.

S'ha d'adjuntar a l'autoliquidació la documentació següent:

  • Còpia de l'escriptura pública
  • Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI dels béns transmesos
  • Fotocòpia del DNI/NIF

Terminis per a la presentació

L'autoliquidació s'ha de presentar en el termini de 30 dies hàbils a partir de la data de transmissió, si es tracta d'actes inter vivos.

Si la transmissió és per causa de mort, el període de presentació de la declaració és de 6 mesos a partir de la data de la defunció, prorrogables a 1 any a sol·licitud de l'interessat.

Si la declaració no es presenta en els terminis fixats, pot donar lloc a l'exigibilitat de recàrrecs per extemporaneïtat, segons l'article 27 de la LGT.

Les notaries prestaran, si l'interessat ho sol·licita, l'assistència necessària per a fer l'autoliquidació d'aquest tribut, segons el conveni signat per l'ORGT i el Col·legi de Notaris de Catalunya.

El notari, com a col·laborador social de l'ORGT, podrà recaptar la quota que hagi de satisfer l'obligat, que ingressarà en el compte designat. En aquest cas, el notari expedirà la carta de pagament acreditativa de l'ingrés.

Càlcul de l'IIVTNU

Si voleu podeu fer una simulació del càlcul que resultaria pel vostre ajunament.

Si voleu podeu presentar l'autoliquidació de l'IIVTNU.

Més informació

També podeu accedir a la pàgina per resoldre dubtes sobre l'IIVTNU

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15