Informació per al contribuent

Càlcul d’impostos

Seleccioneu un impost per fer el càlcul de la quota a pagar.

Els càlculs només es poden realitzar en els casos d’ajuntaments que hagin delegat a l’ORGT la gestió d’aquests tributs.

La quota resultant correspon a l’any en curs.

  • IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica)
  • IIVTNU (Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana)

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00