Diputació
Barcelona

xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària
Oficina virtual

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028 BARCELONA
Tel. 934 022 924
orgt.embargs@diba.cat
http://orgt.diba.cat

Expedient : 10051313-103

Subhastes
Data de la subhasta :
Data límit per a la presentació d'ofertes: 22/05/2017
DADES DEL BÉ
Tipus del bé : Pàrking
Ubicació: Ptge. Carril, 2, sot.-1, Pk. M3
Municipi: CERDANYOLA DEL VALLÈS
Descripció: PLE DOMINI DE: Plaça d¿aparcament de moto número 3, ubicada a la planta soterrani primera de l¿edifici situat al municipi de Cerdanyola del Vallès, al passatge Carril, número 4. Té una superfície útil de 3,05 m² segons el Registre de la Propietat.
Dades registrals : Inscrita en el Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès número 1, volum 1.486 de l¿arxiu, llibre 971 de Cerdanyola del Vallès, foli 214, finca número 44.718, inscripció 1a.
DADES ECONÒMIQUES
Valoració del bé: 6.392,52 €
Càrrecs preferents : 0,00 €