Diputació
Barcelona

xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària
Oficina virtual

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028 BARCELONA
Tel. 934 022 924
orgt.embargs@diba.cat
http://orgt.diba.cat

Expedient : 9039953-100

Subhastes
Data de la subhasta :
Data límit per a la presentació d'ofertes: 22/05/2017
DADES DEL BÉ
Tipus del bé : Pàrking
Ubicació: C/ Sant Joan, 2, sot,. Pk. 37
Municipi: RIPOLLET
Descripció: PLE DOMINI DE: Plaça d¿aparcament número 37, ubicada a la planta soterrani de l'edifici situat al municipi de Ripollet, al carrer Sant Joan número 2. Té una té una de 20 m² segons el Cadastre.
Dades registrals : Inscrita en el Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès 2, volum 1.148 de l'arxiu, llibre 316 de Ripollet, foli 218, número de finca 9025/9, inscripció 3a.
DADES ECONÒMIQUES
Valoració del bé: 13.052,72 €
Càrrecs preferents : 0,00 €