Diputació
Barcelona

xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària
Oficina virtual

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028 BARCELONA
Tel. 934 022 924
orgt.embargs@diba.cat
http://orgt.diba.cat

Expedient : 9079573-109

Subhastes
Data de la subhasta :
Data límit per a la presentació d'ofertes: 22/05/2017
DADES DEL BÉ
Tipus del bé : Pàrking
Ubicació: Av. Barcelona, sot., Pk. 122
Municipi: IGUALADA
Descripció: PLE DOMINI DE: Plaça d¿aparcament número 122, ubicada a la planta soterrani de l'edifici situat al municipi d'Igualada, a l'Avinguda Barcelona, número 182. Té una superfície construïda de 26,00 m2 segons el Cadastre.
Dades registrals : Inscrita en el Registre de la Propietat d'Igualada número 1, volum 2.828 de l¿arxiu, llibre 809 d'Igualada, foli 1, finca número 30.311, inscripció 1a.
DADES ECONÒMIQUES
Valoració del bé: 10.962,06 €
Càrrecs preferents : 0,00 €