Diputació
Barcelona

xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària
Oficina virtual

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028 BARCELONA
Tel. 934 022 924
orgt.embargs@diba.cat
http://orgt.diba.cat

Expedient : 11160629-102

Subhastes
Data de la subhasta :
Data límit per a la presentació d'ofertes: 22/05/2017
DADES DEL BÉ
Tipus del bé : Pàrking
Ubicació: C/ Jacinto Benavente, 12, sot., Pk. B
Municipi: MOLLET DEL VALLÈS
Descripció: PLE DOMINI DE: Plaça d¿aparcament de motocicleta, lletra B, ubicada a la planta soterrani de l¿edifici situat al municipi de Mollet del Vallès, al carrer Jacinto Benavente, número 12. Té una superfície útil aproximada de 2,42 m2 segons el Registre de la Propietat.
Dades registrals : Inscrita en el Registre de la Propietat de Mollet del Vallés, volum 3.445 de l¿arxiu, llibre 1.055 de Mollet del Vallès, foli 139, finca número 34.293, inscripció 1a.
DADES ECONÒMIQUES
Valoració del bé: 1.245,61 €
Càrrecs preferents : 0,00 €