Informació per al contribuent

Presentació d’ofertes a les oficines de l’ORGT

Que he de fer per licitar en la subhasta com a licitador en sobre tancat?

L’interessat ha de presentar un sobre tancat (document pdf/oferta per participar en venta per gastos de gestiˇ directe) amb la sol·licitud (icona pdf) per participar en la venda directa, on consigni la quantitat que ofereix pel bé. L'import ofert haurà de cobrir l'import mínim d'adquisició.

Al contrari que en les subhastes no hi ha oferiment d’imports subjectes a trams. En la modalitat de venda mitjançant la gestió i adjudicació directa, el preu ofert serà el preu de l’adjudicació en el cas de ser l’oferta més alta presentada.

Com i quan he de presentar una oferta en sobre tancat per participar en la venda directa?

S'ha de presentar el sobre tancat a qualsevol oficina de l’ORGT, des de l'endemà de la data de la celebració de la subhasta que va quedar deserta i fins a la data límit per a la presentació d'ofertes que s’assenyala en cada lot. Malgrat això, la Mesa de subhasta podrà prorrogar l'esmentat termini fins al màxim de sis mesos, en el supòsit que en el termini prèviament establert no s'hagin presentat ofertes o les presentades, a judici de la Mesa, no compleixin els requisits econòmics suficients.

El sobre haurà de contenir la sol·licitud ( document pdf/ oferta venta per gestiˇ directe ) per participar-hi, amb indicació de l’import de l’oferta que feu i la resta de les dades corresponents, que trobareu en el llistat de béns embargats d’aquesta pàgina web.

L’oficina de l’ORGT registrarà el sobre i estendrà el resguard de la presentació de l'oferta, el qual, aquest últim, quedarà en el vostre poder perquè pugueu acreditar que vau presentar l’oferta.

 • S'ha de constituir un dip˛sit

  NomÚs per a aquells lots o bÚns que expressament s'indiqui. Aquest dip˛sit ha de cobrir l'import de garantia que s'estableixi i que consistirÓ en un percentatge del tipus de subhasta en primera licitaciˇ, el qual s'indicarÓ en cada lot. Heu de constituir-lo mitjanšant xec bancari o talˇ conformat nominatiu a favor de l'Organisme de Gestiˇ TributÓria de la Diputaciˇ de Barcelona, o comprovant d'haver efectuat l'ingrÚs corresponent en el compte d'aquesta Administraciˇ. Els dip˛sits es constituiran de forma individual per a cadascun dels lots pels quals es pretengui licitar. Heu de lliurar-lo per separat del sobre tancat.

  En el supòsit que abans de la data límit per a la presentació d'ofertes, algun licitador que hagués presentat la seva oferta en sobre tancat manifestés per escrit la seva voluntat de no concórrer en la licitació, es tindrà l'oferta per no presentada i es procedirà a la devolució del dipòsit en cas que s'hagués constituït.

  Resultarà adjudicatari del lot qui hagi ofert la quantitat més alta, i haurà de pagar la diferència entre el dipòsit constituït, en el supòsit que s'hagi fet, i el preu ofert o preu d'adjudicació, o aquest últim en el cas que no fos necessària la constitució de dipòsit. L’ingrés s'haurà de fer en el mateix acte o dins dels 15 dies hàbils subsegüents, mitjançant xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, o comprovant d'haver efectuat l'ingrés corresponent en el compte d'aquesta Administració. En el cas de no rematar (pagar el preu d'adjudicació) dins aquest termini, l'adjudicatari no rematant perdrà l'import del seu dipòsit, restant a més obligat a rescabalar l'Administració pels perjudicis que poguessin derivar-se de la ineficàcia de l'adjudicació.

  Es procedirà a la devolució dels imports dipositat als licitadors no adjudicataris una vegada conclosa la venda directa. La materialització d'aquesta devolució s’efectuarà mitjançant transferència bancària al número de compte designat per l’interessat en el moment de presenta la seva oferta.

Com puc obtenir el sobre i la sol·licitud de participació en la venda directa?

Podeu descarregar tant el sobre com la sol·licitud de participació en venda directa, on indicareu la vostra oferta.

 • Descarregar sobre tancat en venda directa document pdf/ venda directe
 • Descarregar sol·licitud per participar a la venda directa document pdf/ venta per gestiˇ directe

A les oficines de l’ORGT també hi trobareu sobres i sol·licituds ja impresos.

Resumint, quins sˇn els passos que he de fer per participar en el procediment de venda directa mitjanšant oferta presentada a les oficines de l'ORGT

 • Descarregueu la sol·licitud per participar-hi. (document pdf/ ofertes).
 • Descarregueu el sobre corresponent (document pdf/ venta directe).
 • Empleneu ambdós documents amb les dades necessàries que trobareu en la fitxa del bé que us interessa.
 • Poseu la sol·licitud amb la indicació de la vostra oferta dins del sobre i tanqueu-lo.
 • Adreceu-vos a qualsevol oficina de l’ORGT dins dels terminis corresponents i presenteu el sobre amb la vostra oferta. Heu d'acreditar la constitució del dipòsit, si s'ha establert expressament, per al lot o el bé pel qual presenteu l'oferta.

Si ho necessiteu podeu descarregar gratu´tament programes per llegir els documents

Informació per al contribuent

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72