Informació per al contribuent

Participació presencial a la subhasta

Què he de fer per participar en la subhasta com a licitador en la sala?

Heu de constituir un dipòsit de garantia (amb caràcter general, serà el 20% del tipus de licitació com a mínim, tot i que expressament es podrà fixar un percentatge inferior), que es podrà realitzar:

  • Des de l'anunci de la subhasta i fins al dia anterior a la data assenyalada per a la seva celebració, personalment a qualsevol oficina de l'ORGT.
  • Des de l'anunci de la subhasta i fins a un quart abans del seu començament, personalment a la Unitat Central de l'ORGT.

El dipòsit s'haurà de realitzar mitjançant xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, o comprovant d'haver efectuat l'ingrés corresponent en el compte d'aquesta Administració. Els dipòsits es constituiran de forma individual per a cadascun dels lots pels quals es pretengui licitar. Les persones que licitin per compte de tercers hauran de comunicar-ho en el moment de constituir el dipòsit i hauran d'acreditar la representació. En cas que no hi hagi acreditació, o sigui insuficient, s'entendrà que l'oferta es realitza en nom propi.

L'oficina estendrà el resguard del dipòsit, el qual quedarà en el vostre poder. Aquest resguard és el document que us acreditarà com a licitador i us habilitarà per poder participar en la subhasta, no sent suficient el justificant bancari de l'ingrés del dipòsit.

Els interessats a participar com a licitadors a la sala han de presentar-se el dia assenyalat per a la subhasta al lloc de celebració corresponent, amb el resguard del dipòsit que els haurà lliurat l'oficina.

Un cop m'he identificat i he realitzat el dip˛sit quŔ he de fer?

A l'hora assenyalada per a la subhasta s'anunciaran, d'una en una, les primeres licitacions dels lots o béns pels quals hi hagi interessats, és a dir, aquells béns pels quals s'hagin constituït dipòsits. Quan s'anunciï la primera licitació del lot que us interessa, la Mesa cridarà a aquelles persones que han dipositat per licitar a la sala i anunciarà si hi ha ofertes en sobre tancat per a aquell lot, començant la licitació dels béns pel preu de sortida o tipus en primera licitació, llevat del supòsit de concurrència de diverses ofertes en sobre tancat, cas en què l'admissió de postures començarà a partir del tram superior a la segona més alta d'aquelles.

Podreu licitar en la subhasta oferint imports amb subjecció als trams de licitació anunciats per al lot corresponent i que la Mesa anirà comunicant.

Resultarà adjudicatari del lot qui hagi ofert la quantitat més alta, a qui es retindrà l'import del seu dipòsit, i haurà de pagar la diferència entre el dipòsit constituït i el preu ofert o preu d'adjudicació en el mateix acte o, amb caràcter general, dins dels 15 dies hàbils subsegüents, pels mateixos mitjans que per fer el dipòsit, és a dir, xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, o comprovant d'haver efectuat l'ingrés corresponent en el compte d'aquesta Administració. En el cas de no rematar (pagar l'esmentada diferència) dins aquest termini, l'adjudicatari perdrà l'import del seu dipòsit, restant a més obligat a rescabalar l'Administració pels perjudicis que poguessin derivar-se de la ineficàcia de l'adjudicació.

Es procedirà a la devolució dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris una vegada conclosa la subhasta. La materialització d'aquesta devolució s'efectuarà mitjançant transferència bancària al número de compte designat per l’interessat o devolució del xec si no ha estat prèviament ingressat al compte de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Què succeeix quan acaba la primera licitació?

Acabada la primera licitació, la Mesa decidirà si convoca segona licitació per a aquells béns que no hagin estat adjudicats en primera licitació per falta d’ofertes, o bé declararà obert el tràmit de venda mitjançant gestió i adjudicació directa per un termini màxim de sis mesos, i retornarà l’import dels dipòsits que s’haguessin constituït.

Si la Mesa decideix convocar segona licitació, s’obrirà un nou termini de mitja hora perquè aquelles persones que haguessin constituït dipòsits en primera licitació puguin habilitar-los per a la segona licitació o bé demanin que se’ls retorni l’import dels seus dipòsits, i també perquè nous interessats a participar en segona licitació s’identifiquin davant la Mesa i constitueixin els dipòsits de garantia, que hauran de cobrir en aquesta ocasió, com a mínim i amb caràcter general, el 20% del tipus per a la segona licitació.

Transcorregut el termini de constitució de dipòsits, s’iniciarà la licitació en segona convocatòria. El seu funcionament és com s’ha descrit abans per a la primera licitació. Tan sols varia el tipus de licitació o preu de sortida, que serà el 75% del tipus fixat per a la primera licitació, l’import del dipòsit que generalment serà, com a mínim, el 20% del tipus per a la segona licitació, i també poden variar els trams de licitació.

Què succeeix quan acaba la segona licitació?

Si en la segona licitació el deute no ha quedat cobert i queden béns sense adjudicar, la Mesa anunciarà que s’obre el tràmit de venda mitjançant gestió i adjudicació directaper un termini màxim de sis mesos. Malgrat això, la Mesa podrà acordar un termini inferior (per a la presentació d'ofertes), prorrogable fins a un màxim de sis mesos en el supòsit que en el termini prèviament establert no s'hagin presentat ofertes o que les presentades, a judici de la Mesa, no compleixin els requisits econòmics suficients.

Resumint, quins són els passos que he de fer per licitar en la sala?

  • Heu de constituir un dipòsit de garantia a partir de la publicació de l'anunci de la subhasta (amb caràcter general serà com a mínim el 20% del tipus de licitació, tot i que expressament es podrà fixar un percentatge inferior), mitjançant xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, o comprovant d'haver efectuat l'ingrés corresponent en el compte d'aquesta Administració, i acudir personalment a les oficines de l'ORGT, on estendran el resguard del dipòsit, que quedarà en el vostre poder.
  • Presenteu-vos al lloc, el dia i hora assenyalats per a la subhasta, amb el resguard del dipòsit i amb el DNI o passaport.
  • Quan s’iniciï la licitació del lot que us interessa, heu d'oferir els imports que considereu convenients i que anunciarà la Mesa amb subjecció als trams de licitació corresponents.
  • Si sou adjudicatari dels béns, haureu de lliurar l’import de la diferència entre el preu de l’adjudicació i l’import dipositat en el mateix acte de la subhasta o, amb caràcter general, dins dels 15 dies hàbils subsegüents.
  • Si no sou adjudicatari, no heu de fer res. Es procedirà a la devolució del vostre dipòsit mitjançant transferència bancària al número de compte que hagueu designat o del xec si no ha estat prèviament ingressat al compte de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Informació per al contribuent

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72