Informació per al contribuent

Requisits per a participar a la subhasta de bÚns

Per participar a una subhasta cal complir els següents requisits:

 • Tenir capacitat d'obrar
 • No tenir cap impediment legal
 • Identificar-se amb el DNI o passaport. Qui liciti per compte de tercers haurÓ de comunicar-ho en el moment de constituir el dip˛sit i haurÓ d'acreditar la representaciˇ. En cas que no hi hagi acreditaciˇ o sigui insuficient, s'entendrÓ que l'oferta es realitza en nom propi.
 • Constituir el dip˛sit de garantia establert per als bÚns pels quals es desitgi licitar, que amb carÓcter general serÓ com a mÝnim el 20% del tipus de licitaciˇ. Expressament es podrÓ fixar un percentatge inferior. Aquest dip˛sit es podrÓ realitzar:
  1. Des de l'anunci de la subhasta i fins al dia anterior a la data assenyalada per a la seva celebraciˇ, personalment a qualsevol oficina de l'ORGT.
  2. Des de l'anunci de la subhasta i fins a un quart abans del seu comenšament, personalment a la Unitat Central de l'ORGT.
  El dip˛sit s'haurÓ de realitzar mitjanšant xec bancari o talˇ conformat nominatiu a favor de l'Organisme de Gestiˇ TributÓria de la Diputaciˇ de Barcelona, o comprovant d'haver efectuat l'ingrÚs corresponent en el compte d'aquesta Administraciˇ. Els dip˛sits es constituiran de forma individual per a cadascun dels lots pels quals es pretengui licitar.

  L'oficina estendrà el resguard del dipòsit, que quedarà en el vostre poder. Aquest resguard és el document que us acreditarà com a licitador i us habilitarà per participar en la subhasta, no sent suficient el justificant bancari de l'ingrés del dipòsit.
 • Advertència
  La diferència entre el dipòsit i el preu de l’adjudicació s’ha de lliurar en l’acte d’adjudicació o dins dels 15 dies hàbils següents (termini de la rematada), pels mateixos mitjans que per fer el dipòsit, és a dir, xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, o comprovant d'haver efectuat l'ingrés corresponent en el compte d'aquesta Administració. Per a determinants béns pot establir-se expressament la possibilitat d'autorització als adjudicataris que sol·licitin, en l'acte d'adjudicació, per escrit i de forma expressa, l'atorgament d'escriptura pública de venda de l'immoble per efectuar el pagament del preu de rematada el mateix dia en què es produeixi l'atorgament de l’escriptura notarial, podent restar condicionada l'autorització al fet que es constitueixi un dipòsit addicional. Si el pagament de la rematada no s’efectua, l’adjudicatari perdrà l’import del dipòsit i restarà obligat a compensar l’Administració pels perjudicis ocasionats.

Informació per al contribuent

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72