Informació per al contribuent

Què és el termini de la rematada?

Es el termini que hi ha entre la data de celebració de la subhasta i la data màxima de pagament del preu d'adjudicació (generalment els 15 dies hàbils subsegüents).

Què són les càrregues anteriors i preferents?

L’adjudicatari dels béns es subroga en les càrregues anteriors i preferents al dret anotat per l’Administració, al contrari del que succeeix amb les càrregues posteriors, que es cancel·laran a instància de l’adjudicatari i en les quals no es subroga. Per tant, l’adjudicatari dels béns pagarà el preu de la seva oferta –preu de l’adjudicació- i es farà càrrec de l’import de les càrregues anteriors i preferents que es fan constar en les condicions de la subhasta de cada lot, quedant cancel·lades totes aquelles que siguin posteriors al dret anotat per l’Administració.

Què és el tipus en primera licitació?

El tipus en primera licitació és el resultat de restar del valor de taxació del bé les càrregues anteriors i preferents al dret anotat per l’Administració. Per tant, l’adjudicatari dels béns pagarà el preu de la seva oferta –preu de l’adjudicació- i es farà càrrec de l’import de les càrregues anteriors i preferents que es fan constar en les condicions de la subhasta de cada lot, quedant cancel·lades totes aquelles que siguin posteriors al dret anotat per l’Administració. El tipus en segona licitació és el 75% del tipus fixat per a la primera licitació.

Què són els trams de licitació?

Els trams de licitació van en funció de l’import del tipus de licitació i poden ser de 100,00 €, 300,00 €, 600,00 € o 1.000,00 €.

Què és la Mesa?

La Mesa de subhasta és un òrgan col·legiat, format per funcionaris de l’ORGT de la Diputació de Barcelona, que s'encarrega de complir i fer complir les normes que regulen la venda de béns en el procediment administratiu de constrenyiment, vetllant pels principis de transparència, publicitat i lliure competència entre els licitadors.

Tornar

Informació per al contribuent

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72