Informació per al contribuent

Participació amb sobre tancat a la subhasta

Aquests són els dubtes més freqüents relatius a com participar amb sobre tancat en la subhasta

Què he de fer per licitar en la subhasta com a licitador en sobre tancat ?

L’interessat ha de presentar un sobre tancat ( document pdf/ impresos sobre subhasta) amb la sol·licitud (document pdf/ sol·licitud subhasta) per licitar en sobre tancat, on consignarà la quantitat màxima que està disposat a lliurar pel bé. Si l'oferta no coincideix exactament amb l'import d'un tram, es considerarà formulada per l'import del tram immediat inferior.


En la sessió de subhasta, la Mesa licitarà en nom dels oferents en sobre tancat de la mateixa forma que ho farien els mateixos interessats, sense sobrepassar el límit màxim fixat en l’oferta. És a dir, començarà amb el preu de sortida o tipus de licitació i, si hi ha més interessats en el lot, continuarà oferint nous imports subjectes als trams de licitació fixats per al lot, fins que ningú ofereixi cap més quantitat o es vegi superada l’oferta màxima que va consignar l’oferent en sobre tancat. No obstant això, si els oferents en sobre tancat estan presents a la sala, prèvia identificació, podran fer postures superiors a les del sobre tancat un cop es vegin superades per les ofertes dels licitadors presents a la sala.

En el cas que concorrin diverses ofertes en sobre tancat pel mateix lot, començarà l'admissió de postures a partir de la segona més alta d'aquelles. En el supòsit que coincideixin en la millor postura diverses ofertes en sobre tancat, es donarà preferència en l'adjudicació a la registrada en primer lloc. Si la coincidència en la millor postura es produeix entre una oferta en sobre tancat i una postura presencial a la sala, es donarà preferència a la presentada en sobre tancat.

 

Com i quan he de presentar una oferta en sobre tancat per licitar en la subhasta?

 • S’ha de presentar el sobre tancat

  1. Des de l’anunci de la subhasta i fins al dia anterior a la data assenyalada per a la celebració de la subhasta, en qualsevol oficina de l’ORGT.
  2. Des de l’anunci de la subhasta i fins a una hora abans del seu començament, a la Unitat Central de l’ORGT.

  El sobre haurà de contenir la sol·licitud per licitar (document pdf/ Sol·licitud per licitar) en la subhasta, amb indicació de l’import de la postura màxima que oferiu i la resta de les dades corresponents que trobareu en el llistat de béns embargats d’aquesta pàgina web.

  L’oficina de presentació registrarà el sobre i estendrà el resguard del dipòsit, una còpia del qual quedarà en el vostre poder perquè pugueu acreditar que vau lliurar l’import dipositat, i que és el document que us habilitarà per licitar.

 • S’ha de constituir un dipòsit


  Aquest dipòsit ha de cobrir el dipòsit de garantia establert per als béns pels quals es desitja licitar, que amb caràcter general serà com a mínim el 20% del tipus de licitació. Expressament es podrà fixar un percentatge inferior. Aquest dipòsit s’ha de constituir mitjançant xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, o comprovant d'haver efectuat l'ingrés corresponent en el compte d'aquesta Administració. Els dipòsits es constituiran de forma individual per a cadascun dels lots pels quals es pretengui licitar. Heu de lliurar-lo per separat del sobre tancat.

  En el supòsit que abans de la celebració de la subhasta, algun licitador que hagués presentat la seva oferta en sobre tancat manifestés per escrit la voluntat de no participar en la licitació, es procedirà a la devolució del dipòsit.

  Resultarà adjudicatari del lot qui hagi ofert la quantitat més alta, a qui es retindrà l'import del seu dipòsit, i restarà obligat a pagar la diferència entre el dipòsit constituït i el preu ofert, o preu d'adjudicació en el mateix acte o dins dels 15 dies hàbils subsegüents, pels mateixos mitjans que per fer el dipòsit, és a dir, xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, o comprovant d'haver efectuat l'ingrés corresponent en el compte d'aquesta Administració. En el cas de no rematar (pagar la diferència esmentada) dins aquest termini, l'adjudicatari no rematant perdrà l'import del seu dipòsit, restant a més obligat a rescabalar l'Administració pels perjudicis que poguessin derivar-se de la ineficàcia de l'adjudicació.

  Es procedirà a la devolució dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris una vegada conclosa la subhasta. La materialització d'aquesta devolució s’efectuarà mitjançant transferència bancària al número de compte designat per l’interessat o devolució del xec si no ha estat prèviament ingressat al compte de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Com puc obtenir el sobre i la sol·licitud per licitar en la subhasta en la modalitat de sobre tancat?

Podeu descarregar tant el sobre per participar en subhasta en la modalitat d’oferta en sobre tancat com la sol·licitud de participació, on indicareu la vostra oferta màxima.

 • Descarregar sobre tancat en subhasta document pdf/ sobre tancat en subhasta
 • Descarregar sol·licitud per licitar en subhasta document pdf/ sol·licitud per licitar en subhasta

A les oficines de l’ORGT també hi trobareu sobres i sol·licituds ja impresos.

Resumint, quins són els passos que he de fer per licitar en subhasta en la modalitat de sobre tancat?

 • Descarregueu la sol·licitud per participar-hi (document pdf/ sol·licitud per participar-hi).
 • Descarregueu el sobre (document pdf/ sobre) corresponent.
 • Empleneu ambdós documents amb les dades necessàries que trobareu a la fitxa del bé que us interessa.
 • Poseu la sol·licitud amb la indicació de la vostra oferta màxima dins del sobre i tanqueu-lo.
 • Adreceu-vos a qualsevol oficina de l’ORGT dins dels terminis corresponents. Presenteu el sobre amb la vostra oferta i acrediteu la constitució de l'import del dipòsit (amb caràcter general, serà el 20% del tipus de licitació com a mínim, tot i que expressament es podrà fixar un percentatge inferior), mitjançant xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, o comprovant d'haver efectuat l'ingrés corresponent en el compte d'aquesta Administració.

Si ho necessiteu podeu descarregar gratuïtament programes per llegir els documents

Informació per al contribuent

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72