Organisme de Gestió Tributària

Què és l’ORGT ?

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica pròpia, que té com a principal finalitat l’exercici de les funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i dels Ens públics que en depenen.

A les següents seccions podeu consultar informació més detallada sobre l’ORGT:

 • Presentació
  Presentació de l'Organisme de Gestió Tributària.
 • Estatuts de l'Organisme
  Estatuts que regulen el funcionament de l'ORGT.
 • Funcions
  Funcions que pot fer l'ORGT per als ajuntaments.
 • Organització
  Estructura interna de l'ORGT.
 • Mitjans
  La memòria anual de l'ORGT conté la informació sobre el personal, oficines, equipament informàtic de l'ORGT i col·laboració interadministrativa.
 • Objectius
  La memòria anual de l'ORGT conté la informació sobre els objectius i projectes de l'ORGT.

Sobre l'ORGT

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00