Organisme de Gestió Tributària

Àmbit d’actuació

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica pròpia, que té com a principal finalitat l’exercici de les funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i dels Ens públics que en depenen.

La memòria anual de l'Organisme de Gestió Tributària, publicada al seu Portal de transparència, conté la informació sobre la taxa aplicada per l'ORGT per la prestació dels seus serveis.

Sobre l'ORGT

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00