Organisme de Gestió Tributària

Condicions de les subhastes

Les condicions de cada lot o bé (descripció dels lots o béns a alienar, valoració dels béns, càrregues que han de quedar subsistents, tipus en primera licitació i trams de licitació) figuren als edictes de subhasta que s’anuncien als taulons de les oficines centrals i de les oficines perifèriques de l’ORGT, en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el llistat de béns embargats d’aquesta pàgina web.

Sobre l'ORGT

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72