Organisme de Gestió Tributària

En què consisteix la gestió directa?

La venda per gestió directa és una forma de venda dels béns embargats quan no han estat adjudicats en la subhasta o, si bé han estat adjudicats, no s’han pagat els preus d’adjudicació oferts.

Aquesta modalitat conclou, com a màxim, al cap de sis mesos comptats des de la data de celebració de la subhasta.

Les diferències més significatives amb les subhastes són:

  • No hi ha un acte públic.
  • Funciona per ofertes presentades per escrit.
  • No cal constituir un dipòsit de garantia si no es diu expressament.

Sobre l'ORGT

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72