Pagament d’impostos i multes

Pagar per domiciliaciˇ

Domiciliar un tribut és donar una ordre de càrrec en compte que s’aplicarà periòdicament.

La domiciliació dels tributs permet no haver-se de preocupar per si rebeu o no els avisos de pagament o pels eventuals recàrrecs o altres increments als imports a pagar.

Amb la finalitat d'estalviar-vos temps i desplaçaments innecessaris, l’ORGT facilita la possibilitat de domiciliar el pagament de qualsevol dels tributs locals dels municipis que han delegat la recaptació en la Diputació de Barcelona.

L’ordre de domiciliació pot realitzar-se amb total seguretat i confidencialitat, ja que us trobeu en un entorn segur on les dades bancàries que faciliteu seran codificades i no podran ser obtingudes ni manipulades per tercers.

Per poder ordenar les domiciliacions a les entitats bancàries són necessàries una sèrie de dades que depenen de si disposeu o no de l’avís de pagament de l'impost que desitgeu domiciliar.

Condicions de les domiciliacions

  • Si la data d’inici del període de pagament en voluntària és anterior al dia 21, l’import dels vostres rebuts us serà carregat en compte dins dels primers dies del mes en què finalitza el període de pagament en voluntària, que coincideixen normalment amb els últims 5 dies abans de finalitzar el període. Si la data d’inici del període de pagament en voluntària és a partir del dia 21, l’import dels vostres rebuts us serà carregat en compte dins dels primers dies del mes següent al de l’inici del període de pagament en voluntària. Si per causes imputables a l’entitat bancÓria aquest càrrec es realitza un cop finalitzat el termini de pagament, no haureu de pagar cap mena de recàrrec ni interessos.
  • Si la data d’inici del període de pagament en voluntària és anterior al dia 21, l’ordre s’haurà de tramitar abans del dia 20 del mes anterior a aquell en què finalitzi el període de pagament voluntari perquè la domiciliació tingui efectes l’any en curs. Si l’ordre arriba en data posterior o la data d’inici del període de pagament en voluntària és a partir del dia 21, tindrà efectes l’any vinent o, en cas de rebuts no anuals, en la propera fracció o rebut. Podeu comprovar les dates al calendari fiscal.
  • Les ordres de domiciliació tenen efecte sobre els rebuts de venciment periòdic. Queden exclosos els deutes que figurin dins una "Notificació de liquidació" que haureu de pagar pels sistemes indicats al document.

Realitzar el mateix tràmit per altres mitjans

Pagament d'impostos i multes

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15