Tràmits i sol·licituds

Relació de documents de l'ORGT amb sistema de verificació electrònica

A continuació es relacionen aquells documents, que dins dels procediments administratius, es realitzen de forma electrònica i amb codi segur de verificació.

A) Procediments de Gestió Tributària

 1. Requeriments d'aportació de dades.
 2. Notificacions inici procediments de gestió tributària
 3. Notificacions tràmits d'audiència.
 4. Notificacions propostes de liquidacions
 5. Notificacions d'aprovacions de liquidacions d'ingrés directe de tributs i altres ingressos públics
 6. Notificacions resolucions procediments de gestió tributària
 7. Notificacions procediments d'arxiu d'expedients administratius
 8. Comunicacions domiciliacions de tributs.
 9. Notificacions procediments devolució d'ingressos indeguts
 10. Duplicats de pagament de tributs i altres ingressos públics.
 11. Justificants de pagament de tributs i altres ingressos públics.
 12. Notificacions resolucions recursos

B) Procediments de Recaptació

 1. Requeriments d'aportació de dades.
 2. Requeriments de pagament de tributs i altres ingressos públics.
 3. Duplicats de pagament de tributs i altres ingressos públics.
 4. Justificants de pagament de tributs i altres ingressos públics.
 5. Notificacions procediments d'ajornaments i fraccionaments de deutes.
 6. Notificacions procediments de compensació de deutes.
 7. Notificacions de provisions de constrenyiment
 8. Notificacions procediments d'embarg de béns i drets
 9. Notificacions procediment valoració de béns embargats
 10. Notificacions procediment de venda de béns travats.
 11. Notificacions tràmits d'audiència.
 12. Notificacions resolucions de derivacions de responsabilitat i afecció de béns
 13. Notificacions de denúncies de trànsit
 14. Notificacions de sancions de trànsit
 15. Notificacions resolucions recursos

C) Procediments Sancionadors

 1. Requeriments d'aportació de dades.
 2. Notificacions inici procediments sancionadors.
 3. Notificacions tràmits d'audiència.
 4. Notificacions propostes de liquidacions
 5. Notificacions resolucions procediment sancionador.
 6. Notificacions procediments d'arxiu d'expedients administratius
 7. Notificacions resolucions recursos

Tràmits i sol·licituds

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00