Tràmits i sol·licituds

Verificació de documents ORGT

En les relacions que els ciutadans tinguin amb les Administracions Públiques a través de la utilització de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, s'ha de garantir la disponibilitat, accés, integritat i autenticitat de la informació i dades que es posin a l’abast dels ciutadans. Així mateix, la Administració ha de promoure la utilització de tecnologies informàtiques en la tramitació dels procediments administratius. A aquests efectes l'Administració es podrà identificar mitjançant sistemes de codis segurs de verificació o certificats electrònics de signatura, prèviament aprovats pels òrgans competents i publicats en el butlletins oficials, garantint la publicitat d’aquells documents electrònics que es puguin realitzar mitjançant aquestes tècniques.

Tràmits i sol·licituds

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15