Tràmits i sol·licituds

Autoliquidació de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

Aquest lloc web permet efectuar telemàticament el tràmit d’autoliquidació de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) pels municipis que han delegat la gestió de l’esmentat impost en la Diputació de Barcelona.

En tot cas tingueu present que per practicar la corresponent autoliquidació heu de tenir a mà:

  • Referència cadastral
    És un codi de 20 dígits que identifica el bé immoble. El trobareu al rebut de l’IBI i/o a l’escriptura.
  • Dades de l’escriptura pública
    Protocol, nom del notari, dades registrals de la finca, quota de participació, quota de transmissió, títol d’adquisició de la finca, etc.

Si disposeu de la documentació necessària podeu fer telemàticament el tràmit d’autoliquidació de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i imprimir el document de pagament. També podeu efectuar el pagament al moment si disposeu de banca online a les entitats indicades a l’ajuda, clicant al botó corresponent. Vegeu l’ajuda completa per emplenar el formulari o l’ajuda específica de cada pas clicant el símbol la icona d’ajuda.

Coeficients, tipus de gravamen i municipis

Podeu consultar la taula de coeficients i tipus de gravamen dels municipis que han delegat la gestió de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en la Diputació de Barcelona.

Tràmit presencial

També podeu fer presencialment el tràmit d’autoliquidació a la xarxa d’oficines de l’ORGT.

Tràmits i sol·licituds

Oficina Gestora: Veure Mapa

c/ Altimira, 48, 1r C

08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS

T:934 729 170

Horari: de 8.30 a 14 h

Email: orgt.cerdanyola@diba.cat

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15