Tràmits i solĚlicituds

Ajuda - Pagar per domiciliació

Quins són els tributs que puc domiciliar?

Qualsevol dels tributs de venciment periòdic. És a dir, aquells que es paguen cada any, com per exemple l’Impost sobre Béns Immobles, l’Impost sobre Activitats Econòmiques, l’Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica, la Taxa d’escombraries, etc.

Si per alguna raó l’ORGT no dóna tràmit a la meva ordre de domiciliació, hauré de pagar-ne cap recàrrec?

Si per algun motiu l'ordre no ha estat traslladada a l'entitat bancària, no haureu de pagar cap recàrrec ni interessos, a menys que el rebut no s'hagi carregat per baixa de la domiciliació, fet que es produeix quan hi ha dos impagaments consecutius o bé quan l'entitat bancària retorna el rebut per número de compte erroni o per ordre del seu client.

Per no pagar recàrrec ni interessos caldrà que presenteu el comprovant de l'ordre de domiciliació o la carta de confirmació de domiciliació de l'ORGT. En cas de no tenir cap dels dos documents anteriors podeu presentar un recurs.

Si dono l’ordre de domiciliació fora dels terminis fixats, què succeeix?

Que els efectes de la domiciliació o el fraccionament, en el seu cas, seran per l'any vinent.

Si finalitzat el període de pagament en voluntària l’entitat bancària no m’ha fet el càrrec en compte d’un tribut domiciliat, hauré de pagar-ne cap recàrrec?

No. Des del moment en que es dóna l’ordre de domiciliació bancària i a partir de l’exercici en què aquesta tingui efecte no haureu de pagar cap recàrrec encara que l’entitat bancària us descompti l’import del rebut un cop finalitzat el període de pagament voluntari.

Puc domiciliar els meus rebuts en una entitat bancària que no sigui col·laboradora amb l’ORGT?

Efectivament. Podeu domiciliar els rebuts en qualsevol entitat bancària o caixa d’estalvis.

Puc donar de baixa o modificar les dades bancàries d’un compte facilitat per domiciliar un tribut?

Sí. En qualsevol moment podeu donar de baixa la domiciliació d’un tribut o canviar-ne les dades bancàries emplenant l’imprès corresponent.

Puc domiciliar un deute que es troba en via executiva?

En aquests moments l’aplicatiu no permet la domiciliació de deutes en via executiva ja que es poden trobar inclosos dins de procediments d’embargament.

Puc demanar un duplicat d’un deute que es troba en via executiva?

L’aplicatiu només permet la sol·licitud de duplicats dels deutes pendents de pagar sempre i quan no estiguin inclosos dins d’un expedient executiu.

Fora d’aquests casos caldrà contactar amb l’oficina responsable de l’expedient.

Per què no em poden adreçar els documents sol·licitats a la mateixa adreça electrònica mitjançant la qual he sol·licitat el tràmit?

La no utilització de signatura electrònica impedeix conèixer la identitat real de la persona que sol·licita el tràmit. Per aquest motiu, les respostes s’envien per correu a l’adreça fiscal del ciutadà.

Tinc un rebut domiciliat que figura com a pendent

Amb caràcter general, les domiciliacions es carreguen en compte els primers dies de l’últim més en què finalitza el període de pagament en voluntària. Malgrat això, les entitats bancàries no comuniquen la realització del càrrec fins passat 10 o 15 dies. Per aquest motiu, i depenent del dia en què s’hagi fet la consulta, pot constar el rebut com a pendent de pagar.

A partir de quina data tenen efectes les modificacions realitzades en una domiciliació?

Si la modificació s’ha realitzat dins de les dates que figuren per poder domiciliar, segons el calendari fiscal aprovat per l’Ajuntament, els efectes de la domiciliació seran immediats. En cas contrari, els efectes seran per l’exercici següent.

Tornar

Tràmits i solĚlicituds

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15