Tràmits i solĚlicituds

Ajuda - Validar un certificat de pagament

Què és el codi electrònic?

És un número que el sistema informàtic de l’ORGT genera de forma automàtica quan se sol·licita un certificat de pagament mitjançant la signatura electrònica. Aquest número identifica perfectament la sol·licitud i el certificat realitzat.

Què és la validació d’un certificat?

La validació d’un certificat és una operació que permet demostrar la validesa del certificat de pagament. Mitjançant el número de codi electrònic es demana al servidor de l’ORGT l’expedició a través de l’ordinador d’una còpia del certificat sol·licitat. Comprovant que el certificat aportat coincideix amb l’expedit per l’ORGT es pot verificar la validesa del primer.

Sense la validació el certificat no té eficàcia?

No. Per poder acreditar que el certificat generat per l’interessat des del seu ordinador és correcte, s’ha de validar. Aquesta validació la pot sol·licitar l'interessat o un tercer.

Com pot un tercer validar un certificat?

Per validar un certificat només és necessari que l’interessat faciliti el codi electrònic.

Tornar

Tràmits i solĚlicituds

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00