Tràmits i sol·licituds

Sol·licitar la devolució d´un pagament

Per a sol·licitar la devolució d’un pagament, heu d’emplenar l’imprès corresponent i indicar-hi els motius que fonamenten la vostra sol·licitud de devolució. Més informació.

Instruccions

  • Empleneu l’imprès de devolució ( document pdf/Imprés de devolució ). Cal un imprès per a cada concepte del qual se’n sol·licita la devolució.
  • Adjunteu una fotocòpia del NIF o DNI del sol·licitant.
  • Adjunteu en tots els casos el rebut original del qual se sol·licita la devolució. Quan es tracti de devolució per pagament duplicat caldrà adjuntar els dos originals, un dels quals us serà retornat. En el cas de prorrateig també caldrà adjuntar el rebut original que us serà retornat.
  • En cas que la persona que sol·licita la devolució no sigui el titular del rebut, caldrà que també aporti la fotocòpia del NIF o DNI del titular, així com l’autorització expressa (documents pdf/a utorització expressa) del titular del rebut.
  • En cas d’actuar com a representant d’una entitat jurídica caldrà còpia de l’escriptura de poders o document públic assimilable. En cas de comunitat de propietaris caldrà còpia de l’acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador. En cas d’altres entitats caldrà còpia del document de constitució o estatuts de l’entitat.
  • Caldrà adjuntar autorització del titular del rebut quan no coincideixi amb el titular del compte corrent on s’efectuarà la transferència.
  • Lliureu, en persona o per correu, l’imprès junt amb la documentació a qualsevol de les oficines de l’ORGT.

 

Aquest web compleix amb la normativa de protecció de dades.


Si ho necessiteu podeu descarregar gratuïtament programes per llegir documents word i pdf

Tràmits i sol·licituds

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00