Tràmits i solĚlicituds

Correcció de dades

Si detecteu una errada en l’adreça que apareix en un document de pagament que heu rebut, podeu sol·licitar la seva rectificació. Més informació .

Instruccions

  • Empleneu l’imprès de correcció de dades ( Versió Adobe-Acrobat del document ).
  • Adjunteu una fotocòpia del NIF o DNI del sol·licitant.
  • En cas de persones jurídiques el representant legal de dita entitat haurà d’acreditar la seva representació amb el seu DNI (original en cas presencial o fotocòpia si ho envia per correu) i haurà de presentar el CIF de l’empresa on figuri la nova adreša fiscal (comunicada a lĺAEAT).
  • Lliureu, en persona o per correu, l’imprès a qualsevol de les oficines de l’ORGT.
  • Els usuaris de firma electrònica poden realitzar la correcció de dades directament des d’Internet. Per a més informació veieu els tràmits amb firma electrònica.

Aquest web compleix la normativa de protecció de dades.


Si ho necessiteu podeu descarregar gratu´tament programes per llegir documents word i pdf

Tràmits i solĚlicituds

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00