Tràmits i sol·licituds

Ajuda - Descàrrega d’impresos

Autorització/atorgament de representació

Aquest imprès s’utilitza per autoritzar a un tercer perquè actuï davant l’ORGT en nom i en representació de l’interessat.

A “Dades del subjecte passiu": cal fer constar les dades personals de l’interessat. En els casos d’entitats jurídiques es farà constar també el nom del representant de l’entitat (administrador, apoderat, etc.) i el càrrec dins de l’entitat en virtut del qual actua.

En l’apartat “Dades de la persona autoritzada” s’han de fer constar les dades personals de la persona autoritzada.

A “procediment” s’ha d’indicar el tipus de procediment iniciat: de liquidació, d’inspecció, sancionador o de recaptació.

A “número d’expedient/referència/objecte tributari” s’indicarà el número que correspongui al procediment iniciat. Aquest número el trobareu en l’imprès o en la notificació que heu rebut.

Com a “facultats”, s’haureu de marcar amb una creu quines són les facultats per a les quals s’autoritza la representació davant l’ORGT.

En l’apartat “Documentació”, cal marcar amb una creu el tipus de documentació aportada.

L’imprès ha d’anar signat per l’interessat i pel representant.

Tornar


Aval bancari per fraccionaments i ajornaments

Aquest model és el que s’ha d’utilitzar per sol·licitar fraccionaments o ajornaments de pagament, tant si es tracta de deutes en voluntària com en executiva.

Tots els models d’aval han de ser formalitzats per l’entitat bancària o caixa d’estalvis que avali a l’interessat.

En l’apartat de la persona a avalar, “avalat”, s’hi faran constar les dades personals (nom, cognom i NIF) de l’interessat a favor del qual es constitueix la garantia.

En l’apartat “expedient” es farà constar el número d’expedient o liquidació objecte de la sol·licitud de fraccionament o ajornament.

Als apartats “conceptes” i “exercicis” s’indicaran els conceptes i anys dels tributs o multes per als quals se sol·licita el fraccionament o d’ajornament.

En l’apartat “Ajuntament” es farà constar el nom del municipi dels tributs o multes a fraccionar o ajornar.

Tornar


Aval bancari per recurs en executiva

Aquest model és el que s’ha d’utilitzar per a presentar recursos en via executiva per tal de suspendre el procediment de recaptació.

Tots els models d’aval han de ser formalitzats per l’entitat bancària o caixa d’estalvis que avali a l’interessat.

En l’apartat de la persona a avalar, “avalat”, es faran constar les dades personals (nom, cognom i NIF) de l’interessat a favor del qual es constitueix la garantia.

A “expedient” es farà constar el número d’expedient executiu objecte de la presentació del recurs.

Als apartats “conceptes” i “exercicis” s’indicaran els conceptes i anys dels tributs per als quals es presenta el recurs.

En l’apartat “Ajuntament” es farà constar el nom del municipi dels tributs objecte de l’expedient executiu.

Tornar


Aval bancari per recurs liquidació en voluntària

Aquest model és el que s’ha d’utilitzar per a presentar recurs per deutes que estiguin en fase de pagament en voluntària (sense recàrrecs).

Tots els models d’aval han de ser formalitzats per l’entitat bancària o caixa d’estalvis que avali a l’interessat.

En l’apartat de la persona a avalar, “avalat”, es faran constar les dades personals (nom, cognom i NIF) de l’interessat a favor del qual es constitueix la garantia.

En l’apartat “expedient” es farà constar el número de la liquidació o expedient objecte de la presentació del recurs.

En l’apartat “conceptes” i “exercicis” s’indicaran els conceptes i anys dels tributs per als quals es presenta el recurs.

En l’apartat “Ajuntament” es farà constar el nom del municipi dels tributs objecte de recurs.

Tornar


Certificat de pagament

Aquest imprès ha d’utilitzar-se per a sol·licitar un certificat de pagament realitzat.

Cal indicar les dades personals de l’obligat al pagament del deute.

En cas que s’actuï mitjançant un representant, s’hauran de fer constar les dades personals d’aquest i caldrà acreditar la seva condició de representant, aportant l’imprès d’autorització corresponent degudament emplenat.

En l’apartat “Dades del deute” s’ha d’indicar, prèviament, si el deute del qual se sol·licita el certificat fa referència a un tribut (per exemple, impost sobre béns immobles, taxa d’escombraries, etc.) o a una multa de circulació.

També s’ha d’indicar el nom de l’ajuntament del deute/multa.

El “concepte tributari” fa referència al concepte del deute del qual es demana el certificat, per exemple, l’Impost sobre Béns Immobles.

L’apartat “expedient sancionador” fa referència al número d’expedient corresponent a la multa pagada

L’exercici és l’any del rebut del qual es demana el certificat, o l’any en què es va imposar la multa.

L’“objecte tributari” fa referència a l’adreça de l’immoble (en cas de taxes o d’Impost sobre Béns Immobles), la matricula del vehicle (per l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica), o a l’epígraf de l’activitat (Impost sobre Activitats Econòmiques). En els casos de sol·licitud de certificat de pagament de multes s’ha de fer constar sempre la matrícula del vehicle.

Tornar


Comunicació IIVTNU per inscriure al Registre de la Propietat

Estan obligats a comunicar a l’ajuntament la realització del fet imposable en els matei­xos terminis que els subjectes passius, en les transmissions de terrenys o en la consti­tució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol onerós, l’adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti (article 110.6 b) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL).

L'article 254.5 de la Llei hipotecària (modificat per la Llei 16/2012, de 27 de desembre) estableix que el Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributaries per l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, sense que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat 6 de l'article 110 del TRLHL.

El fet que es faci ús d'aquesta comunicació per inscriure un document al Registre de la Propietat, no eximeix de l'obligació del subjecte passiu de practicar l'autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de l'Impost en els terminis i amb els requisits establerts legalment.

- En l'apartat "Dades de la persona interessada" es faran constar les dades personals de l'adquirent de l'immoble o de la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.

En cas que s'actuï mitjançant un representant, s'hauran de fer constar les dades personals d'aquest i caldrà acreditar la seva condició de representant, aportant un imprès d'autorització corresponent degudament emplenat.

- En l'apartat "Dades de la transmissió" es faran constar les dades del document en el qual constin els actes o contractes que originen la imposició: classe de negoci jurídic, data de la transmissió, nom del notari i número de protocol.

- En l'apartat "Dades de l'objecte tributari" es faran constar les dades de l'immoble: número de referència cadastral amb 20 dígits, municipi on es troba ubicat l'immoble i adreça del mateix.

- Aquest imprès ha d'anar datat i signat pel sol·licitant.

- Cal presentar l’imprès per duplicat al registre de qualsevol oficina de l’ORGT, a fi d’obtenir una còpia registrada com a comprovant de la seva presentació.

Tornar


Correcció de dades

Aquest imprès ha d’utilitzar-se per sol·licitar la rectificació de dades personals.

Cal fer constar les dades personals de l’obligat al pagament del deute.

En cas que s’actuï mitjançant un representant, s’hauran de fer constar les dades personals d’aquest i caldrà acreditar la seva condició de representant, aportant l’imprès d’autorització corresponent degudament emplenat.

A “Dades que se sol·licita siguin rectificades” s’han d’assenyalar només les dades errònies detectades. A continuació, s’indicaran les dades correctes per tal que l’ORGT les modifiqui a seva base de dades.

En l’apartat “documentació que s’adjunta” es relacionaran els documents que s’aporten justificatius de la sol·licitud.

L’imprès ha d’anar datat i signat pel sol·licitant.

Tornar


Devolució d’ingressos indeguts

Aquest imprès ha d’utilitzar-se per sol·licitar la devolució d’ingressos quan es tracti d’un pagament indegut.

Com a dades de l’interessat es faran constar les dades personals de l’obligat al pagament del deute.

En cas que s’actuï mitjançant un representant, s’hauran de fer constar les dades personals d’aquest i caldrà acreditar la seva condició de representant, aportant l’imprès d’autorització corresponent degudament emplenat.

En l’apartat “Dades del rebut/liquidació” s’ha d’indicar el nom de l’Ajuntament del deute.

El “concepte tributari/expedient sancionador” fa referència, en el primer dels casos, al concepte del deute del qual es demana la devolució (per exemple, l’Impost sobre Béns Immobles), mentre que el segon es refereix al número de l’expedient corresponent a la multa indegudament pagada.

L’exercici és l’any del rebut del qual es demana el duplicat o l’any en què es va imposar la multa.

L’“objecte tributari” fa referència a l’adreça de l’immoble (en cas de taxes o d’Impost sobre Béns Immobles), la matrícula del vehicle (per l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica), epígraf de l’activitat (Impost sobre Activitats Econòmiques). En els casos de sol·licitud de devolució de multes de circulació s’ha de fer constar sempre la matrícula del vehicle.

Els apartats “titular” i “NIF” es refereixen a la persona que figura com obligat al pagament en el rebut, la liquidació o la multa del qual es demana la devolució.

A “Fets i motius de la devolució” s’han d’indicar els fets que motiven aquesta sol·licitud, per exemple, pagament duplicat, etc.

A “Sol·licitud” s’indicarà l’import que se sol·licita que sigui retornat, així com les dades bancàries per efectuar la transferència.

En l’apartat “documentació que s’adjunta” es relacionaran tots els documents justificatius dels fets i de la sol·licitud que s’aporten.

Aquest imprès ha d’anar datat i signat pel sol·licitant.

Tornar


Domiciliació bancària

Aquest model és el que cal fer servir per a sol·licitar la domiciliació bancària d’un o més tributs.

Cal indicar les dades personals de l’interessat o del subjecte passiu dels tributs.

S’ha d’assenyalar el municipi dels tributs a domiciliar i indicar quins són els tributs per als quals se sol·licita la domiciliació.

En l’apartat “efectes de la domiciliació” s’ha d’indicar si aquesta és només per l’any en curs o si té efectes per a tots els anys, és a dir, si la domiciliació es realitza per l’any en curs i els successius.

Recordeu que per a què la domiciliació tingui efectes en l’any en curs ha de complir una sèrie de requisits. Podeu comprovar quins són a “Domiciliar un tribut”.

Baixa” implica que l’ORGT esborrarà la domiciliació ordenada amb anterioritat del concepte indicat.

Modificació” és per canviar el número de compte corrent on s’ha d’efectuar el càrrec del tribut domiciliat.

A “dades bancàries” s’han d’indicar els dígits del compte on s’ha d’efectuar el càrrec del tribut domiciliat.

Aquest document ha d’anar signat i datat pel sol·licitant.

Tornar


Duplicat de document de pagament

Aquest imprès ha d’utilitzar-se per sol·licitar l’emissió d’un duplicat de document de pagament.

Cal indicar les dades personals de l’obligat al pagament del deute.

En cas que s’actuï mitjançant un representant, s’hauran de fer constar les dades personals d’aquest i caldrà acreditar la seva condició de representant, aportant l’imprès d’autorització corresponent degudament emplenat.

En l’apartat “Dades del document de pagament” s’ha d’indicar, prèviament, si el deute del qual es sol·licita el duplicat fa referència a un tribut (per exemple, Impost sobre Béns Immobles, taxa d’escombraries, etc.) o a una multa de circulació.

A continuació s’ha d’indicar el nom de l’ajuntament del deute.

El “concepte tributari/ expedient sancionador” fa referència, en el primer dels casos, al concepte del deute del qual es demana el duplicat (per exemple, l’Impost sobre Béns Immobles), mentre que el segon es refereix al número de l’expedient corresponent a la multa de la qual es demana un duplicat.

L’exercici és l’any del rebut o multa del qual es demana el duplicat.

L’“objecte tributari” fa referència a l’adreça de l’immoble (en cas de taxes o d’Impost sobre Béns Immobles), la matricula del vehicle (per l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica), o a l’epígraf de l’activitat (Impost sobre Activitats Econòmiques). En els casos de sol·licitud d’un duplicat de multes de circulació s’ha de fer constar sempre la matrícula del vehicle.

Tornar


Fraccionament/ajornament de pagament

Aquest model és el que s’ha d’utilitzar per sol·licitar un fraccionament o un ajornament de pagament d’un deute. Ha d'anar acompanyat de la documentació acreditativa de la condició d'interessat o representant.

Cal fer constar les dades personals de l’obligat al pagament del deute.

En cas que s’actuï mitjançant un representant, s’hauran de fer constar les dades personals d’aquest i caldrà acreditar la seva condició de representant, aportant l’imprès corresponent d’autorització degudament emplenat.

A “Exposa” cal indicar la unitat de l’ORGT que segueix l’expedient, indicant, a continuació, si els deutes són per tributs locals o per multes de circulació.

A continuació es farà constar el municipi al qual corresponen aquests deutes o aquestes multes i com a “import total” es farà constar l’import del deute. En els casos que l’expedient inclogui recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora i costos de procediment, aquests també es faran constar com a import total.

Acte seguit s’indicarà si els deutes dels quals es demana un fraccionament de pagament estan inclosos en període de pagament voluntari, indicant en aquest cas el dia en que aquest finalitza, o si estan en via de constrenyiment. També s’indicarà el número de l’expedient executiu.

Posteriorment s’han d’indicar els motius pels quals no es pot fer el pagament del deute i llistar els documents aportats.

A “Sol·licita” es relacionaran les dates de pagament i els imports que es proposen. Aquesta proposta no és vinculant en cap cas.

Per últim, s’indicarà la garantia que s’ofereix per a la concessió del fraccionament o ajornament.

L’imprès ha d’anar datat i signat pel sol·licitant.

Tornar


Instància/Recurs (model genèric)

Aquest imprès es pot utilitzar tant per a presentar sol·licitud a l’Administració (instàncies) com per a presentar un recurs contra alguna acció que es desitgi impugnar.

Cal fer constar les dades personals de l’obligat al pagament del deute.

En cas que s’actuï mitjançant un representant, s’hauran de fer constar les dades personals d’aquest i caldrà acreditar la seva condició de representant, aportant l’imprès corresponent d’autorització degudament emplenat.

En l’apartat “Fets i motius de la petició” s’ha d’indicar, si procedeix, la identificació de l’expedient, rebut o liquidació, o multa de circulació. Aquesta identificació la trobareu en la notificació o avís de pagament que heu rebut. També es redactaran els motius de la petició o del recurs.

A “Sol·licitud” s’indicarà l’actuació que es pretén que efectuï l’ORGT, per exemple, suspendre un procediment, aixecar un embargament, etc.

A “Documentació que s’adjunta” han de relacionar-se tots els documents aportats justificatius dels fets i de la sol·licitud.

L’imprès ha d’anar datat i signat pel sol·licitant.

Tornar


Instància per a la direcció de serveis de recursos humans

Aquest imprès es pot utilitzar per presentar una instància per a concursos i convocatòries de personal i per a qualsevol altre tràmit relatiu a la gestió de recursos humans de l'ORGT.

En cas que s’actuï mitjançant un representant, s’hauran de fer constar les dades personals d’aquest i caldrà acreditar la seva condició de representant, aportant l’imprès corresponent d’autorització degudament emplenat.

A “Documentació que s’adjunta” han de relacionar-se tots els documents aportats.

L’imprès ha d’anar datat i signat pel sol·licitant.

Tornar


Instància per a sol·licitar la declaració d’exempció de l’IVTM per discapacitat

Aquest imprès es pot utilitzar per a sol·licitar la declaració d’exempció de l’IVTM per discapacitat.

En cas que s’actuï mitjançant un representant, s’hauran de fer constar les dades personals d’aquest i caldrà acreditar la seva condició de representant, aportant l’imprès corresponent d’autorització degudament emplenat.

L’imprès ha d’anar datat i signat pel sol·licitant.

Tornar


Subhasta de béns. Oferta per licitar en subhasta

Aquest imprès s’ha d’utilitzar per licitar en una subhasta en la modalitat de sobre tancat.

A l’imprès del sobre per licitar figuren les instruccions detallades de com participar en una subhasta presentant un sobre tancat amb l’oferta per licitar inclosa.

Cal indicar el nom, el NIF i el domicili del licitador, així com el del seu representant, quan n’hi hagi. En cas contrari, es deixaran en blanc aquests últims apartats.

Han d’indicar-se les dades de la subhasta que apareixen a la fitxa informativa.

Cal fer constar la quantitat màxima o postura màxima que s’està disposat a oferir pel lot indicat.

A l’apartat “Observacions” s’hi faran constar les observacions que calguin.

Tornar


Venda per gestió directa. Oferta per licitar

Aquest imprès s’ha d’utilitzar per participar en la venda per gestió directa.

A l’imprès del sobre per licitar figuren les instruccions detallades de com participar en venda per gestió directa presentant un sobre tancat, amb l’oferta per licitar inclosa.

Cal indicar el nom, el NIF i el domicili de l’interessat, així com les dades del seu representant, quan n’hi hagi. En cas contrari, es deixaran en blanc aquests últims apartats.

Han d’indicar-se les dades de la subhasta que apareixen a la fitxa informativa.

Cal fer constar la quantitat que s’ofereix pel lot indicat.

A l’apartat “Observacions” s’hi faran constar les observacions que calguin.

Tornar


Subhasta de béns. Sobre per licitar

Aquest sobre és el que s'ha de fer servir per licitar en una subhasta mitjançant sobre tancat.

A l'imprès figuren les instruccions detallades de com participar en una subhasta presentant un sobre tancat amb la quantitat màxima o postura màxima que s'està disposat a oferir pel lot indicat.

Si l'oferta la presenta una tercera persona, se n'haurà d'acreditar la representació.

El número d'expedient, el nom del deutor, el número de lot, el número de finca i la data de subhasta són dades que poden localitzar-se a la fitxa del lot.

Tornar


Venda per gestió directa. Sobre per licitar

Aquest sobre és el que s'ha de fer servir per licitar en venda per gestió directa.

A l'imprès figuren les instruccions detallades de com participar en venda per gestió directa presentant un sobre tancat amb l'oferta.

Si l'oferta la presenta una tercera persona, se n'haurà d'acreditar la representació.

El número d'expedient, el nom del deutor, el número de lot, el número de finca i la data de subhasta són dades que poden localitzar-se a la fitxa del lot.

Tornar


Canvi de domicili del permís de circulació o de conducció

Aquest és l’imprès que heu d’utilitzar quan hagueu de comunicar un canvi de domicili tant al permís de circulació com al permís de conducció per finestreta única.

Aquesta sol·licitud es pot presentar a qualsevol de les oficines de l’ORGT signada pel titular del vehicle o del permís de conduir.

En el cas de canvi de domicili del permís de circulació hi hagi més d’un titular, l’hauran de signar tots.

Tornar


Declaració de l’impost sobre activitats econòmiques

Aquest és l'imprès que heu d’utilitzar quan vulgueu realitzar una declaració tributària referida a l’impost sobre activitats econòmiques. Com es tracta d’un document amb un identificador seqüencial, cal que descarregueu un nou imprès per a cada declaració.

Un com emplenada la declaració cal presentar-la com a document adjunt al registre electrònic de l'ORGT, apartat "Presentació d’escrits a Departaments de l'ORGT".

Consulteu si heu de presentar aquesta declaració a l'ORGT o a l'AEAT a l'apartat IAE Impost sobre Activitats Econòmiques.

Telèfon d’assitència: 93.472.90.60 Telèfon d’assitència: 93.472.90.60

Instruccions per emplenar la declaració
Descàrrega document declaració en PDF

Tornar


Enquesta de qualitat sobre l'atenció rebuda a les oficines de l'ORGT

Aquesta és una enquesta per expressar una opinió, que ens permet conèixer la percepció de les persones ateses a les oficines de l'ORGT. En cap cas constitueix la formalització d'un recurs administratiu amb efectes en el procediment tributari. Un cop emplenada, envieu aquesta enquesta a l'adreça de l'oficina on vau ser atesos.

Tornar


Documentació que cal aportar per acreditar la condició d’interessat o representant en qualsevol tràmit

  • Si es tracta de persones físiques: Còpia del DNI del sol·licitant. Si el sol·licitant no és el titular del deute han d’aportar autorització del titular i còpia dels 2 DNI.
  • Si es tracta de persones jurídiques: Còpia del NIF de la societat, còpia del DNI de l’administrador de la societat i escriptura de poders de l’administrador (o algun altre document que acrediti aquests poders).
  • Per deutes en titularitat d’herències jacents (persones jurídiques): còpia del DNI del sol·licitant i acreditació de que aquest és interessat o representant d’aquesta herència jacent (testament, ultimes voluntats, acreditació del parentiu amb el difunt ...).

Tornar

Tràmits i sol·licituds

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15