Serveis amb firma electrònica

Ajuda Sol·licitar un ajornament/fraccionament

Com emplenar el formulari

Aquest imprès es pot utilitzar tant per a presentar sol·licitud a l'Administració (instàncies) com per a presentar un recurs contra alguna acció que es desitgi impugnar.

Cal fer constar les dades personals de l'obligat al pagament del deute.

En l'apartat "Fets i motius de la petició" s'ha d'indicar, si procedeix, la identificació de l'expedient, rebut o liquidació, o multa de trànsit. Aquesta identificació la trobareu en la notificació o avís de pagament que heu rebut. També es redactaran els motius de la petició o recurs.

A "Sol·licitud" s'indicarà l'actuació que es pretén que efectuï l'ORGT, per exemple, suspendre un procediment, aixecar un embargament, etc.

A "Documentació que s'adjunta" han de relacionar-se tots els documents aportats justificatius dels fets i de la sol·licitud.

 

Serveis amb firma electrònica

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15