Informació per al contribuent

Termes incorrectes

Contribució, plusvàlua, embarg contes, subasta bens i altres termes incorrectes

Dins l’àmbit tributari, és habitual la cerca de termes que ja han caigut en desús o bé que de vegades veiem escrits de forma incorrecta, com per exemple:

Contribució: El terme contribució, en l’àmbit tributari, designa l’impost municipal conegut com a contribució territorial urbana (o rústica) que fins a l’any 1989 gravava els béns immobles urbans (o rústics). A partir d’aquell any, la Llei d'Hisendes Locals va substituir el terme contribució pel d’Impost sobre béns immobles (urbans o rústics), més conegut per IBI.

Plusvàlua: Amb el mot plusvàlua es coneix l’impost municipal sobre l’augment del valor d’un terreny per causes extrínseques (sense necessitat que hagi sofert cap millora). Actualment, la llei que regula aquest impost no l’anomena plusvàlua, sinó Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

Embarg de contes: El terme embarg de contes o embargament de contes conté una errada en el mot contes. El mot correcte en aquest cas és compte i per tant cal cercar embarg de comptes (o embargament de comptes).

Subasta de bens: L’expressió subasta de bens conté una errada en el mot subasta, per omissió de la “h” intercalada, i també en el terme bens, que en aquest cas ha de portar accent tancat (béns). La forma correcta en què cal fer la cerca, doncs, és subhasta de béns

 

Tornar

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15