Informació per al contribuent

Tributs exigibles  (IBI, IVTM, IAE...)

Els ciutadans han de satisfer als ajuntaments una sèrie d’impostos i d'ingressos de dret públic. Aquests poden ser obligatoris, com l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). La resta d’ingressos de dret públic són potestatius, és a dir que cada ajuntament pot decidir-ne la seva aplicació.

Tots estan regulats al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i concretat a les ordenances fiscals de cada ajuntament.

Els conceptes pels quals els ciutadans han de pagar al seu municipi, quan concorrin les circumstàncies que determinen cada fet imposable, són:

La informació oferta sobre els tributs és general i de caràcter únicament informatiu. Per aquests motius no resulta vinculant per a l’Administració i pot no ser d’aplicació per a algun ajuntament.

Per a una informació més concreta sobre tributs, accediu a la normativa reguladora.

A actuacions delegades per l'Ajuntament podreu comprovar les funcions que cada ajuntament ha delegat a l’ORGT així com davant quina administració han de fer-se les gestions relacionades amb tributs locals.

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00