Informació per al contribuent

IAE Impost sobre Activitats Econòmiques

L'impost sobre activitats econòmiques (IAE) grava l’exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques. La normativa reguladora bàsica està recollida en:

 1. Els articles  78 al 91 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 2. Tarifes i instruccions, aprovades pels Reials Decrets Legislatius 1175/1990, de 28 de setembre, i 1259/1991, de 2 d’agost.
 3. Reial Decret 243/1995, de 5 de març, que conté les normes de gestió.
 4. Les ordenances fiscals de cada ajuntament.

Qui ha de declarar l'IAE?

Han de presentar declaració de l'IAE totes les entitats que duguin a terme una activitat econòmica quan elles, o el grup al qual pertanyin, hagin obtingut un import net del seu volum de negocis igual o superior a 1.000.000 d'euros durant el següent període:

 1. Si són subjectes passius per l’Impost de societats o per l’Impost sobre la renda de no residents, en l’exercici la declaració del qual s’hagi de presentar reglamentàriament durant l’any immediat anterior al del meritament de l’IAE.
 2. Si són societats civils o entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en el penúltim any anterior al del meritament de l’IAE.

El concepte de grup de societats, a l'efecte de la determinació de l'import net del volum de negoci aplicable en l'IAE, està regulat en l’article 42 del Codi de Comerç i comprèn aquells supòsits en els quals existeix, entre dues o més societats vinculades entre elles, un control d’una sobre les altres, cosa que es presumeix quan la majoria dels membres de l'òrgan d'administració d'una entitat són alhora membres de l'òrgan d'administració o alts directius d'una altra entitat.

Les declaracions d'alta, baixa i variació, quan s'ha de tributar per quota municipal en un municipi la gestió censal del qual du a terme aquest Organisme per delegació, s'han de fer en l'imprès propi de l'ORGT, que es pot obtenir en qualsevol de les nostres oficines.  Tambè a la secció d'impresos podreu descarregar l'imprès de declaració de l'IAE.

A "actuacions delegades per l'Ajuntament" podreu comprovar quines són les funcions delegades per cada ajuntament en l'ORGT. TambÚ podeu consultar la llista de tots els municipis per als quals aquest Organisme du a terme la gestiˇ censal.

La declaració d'alta produeix un doble efecte:

 • La liquidació corresponent al període impositiu a què es refereix la declaració.
 • La inclusió en les successives matrícules anuals, fins que el contribuent presenti declaració de baixa per cessament de l'activitat o per inici d'exempció.

Oficines que assessoren sobre les declaracions

Podeu consultar l'adreça de l'oficina més propera clicant aquí

 • Badalona
 • Barberà del Vallès
 • Barcelona
 • Berga
 • Calella
 • Castelldefels
 • Cerdanyola del VallŔs
 • Garriga, la
 • Gavà
 • Granollers
 • Igualada
 • Malgrat de Mar
 • Manresa
 • Mataró
 • Mollet del VallŔs
 • Olesa de Montserrat
 • Pineda de Mar
 • Prat de Llobregat, El
 • PremiÓ de Mar
 • Rubí
 • Sant Boi de Llobregat
 • Sant Cugat del VallŔs
 • Sant Feliu de Llobregat
 • Sant Quirze del Vallès
 • Sitges
 • Vic
 • Viladecans
 • Vilafranca (Cr. Lluna, 4-6)

Liquidaciˇ de l'Impost sobre activitats econòmiques

El deute tributari és el resultat de sumar la quota tributària i el recàrrec provincial.

La quota tributària municipal és igual a la quota de tarifa multiplicada pel coeficient de ponderació legalment establert i, si s'escau, pel coeficient de situació fixat en la corresponent ordenança fiscal municipal.

Exemple de càlcul de l'IAE:

 • Consulta d'odontologia, duta a terme a un municipi de 35.000 habitants, per una entitat amb un import net de xifra de negocis durant el penúltim exercici de 3.500.000 €.

  Grup 943 de la secció 1a de les tarifes
 • Quota fixa de 612,85 €
 • Superfície computable: 95 m²
 • Municipi amb població entre 20.001 i 50.000 habitants ( 0,204344 € x m²)
 • Coeficient de ponderació (segons el volum de negoci suposat): 1,29
 • Coeficient de situació (per exemple): 1,5
 • Recàrrec provincial: 35%
 • Quota municipal: 612,85 + (95 m² x 0,204344 €) = 632,26 €
 • Quota ponderada: 632,26 x 1,29 = 815,62 €
 • Quota tributària: 815,62 x 1,5 = 1.223,43 €
 • Recàrrec provincial: 35% s/ 815,62 = 285,47 €
 • Deute tributari: 1.223,43 + 285,47 = 1.508,90 €

Terminis

Les declaracions d'alta i de baixa per inici o cessament d'una activitat, així com les de variació de dades, s'han de presentar dintre del mes següent a la data d'inici, cessament o variació, respectivament.

Les declaracions d'alta i de baixa en matrícula per fi o inici d'exempció, respectivament, s'han de presentar dintre del mes de desembre de l'any anterior al de la matrícula en la qual han de tenir efectes.

Les declaracions de m² de terreny o d'edificació venuts en l'activitat de promoció immobiliària, o de nombre d'espectacles celebrats per les empreses d'espectacles, s'han de presentar dintre del mes de gener de l'any posterior en el que s'han realitzat, excepte quan es produeixi el cessament en l'activitat, supòsit en el qual es presentaran aquestes declaracions conjuntament amb la declaració de baixa en l'activitat i en el termini de presentació d'aquesta última.

Documentació requerida

 • Imprès de declaració aprovat per l'ORGT (model 708), degudament emplenat i signat pel representat de l'entitat.
 • Document d'autorització quan el signant no sigui el representant legal de l'entitat.

Més informació

També podeu accedir a la pàgina per resoldre dubtes sobre IAE

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15