Població:

Coeficients actualització I.B.I. Urbana
Any Coeficient d’actualització Tipus de gravamen general
2018 0,0000 0,000

El tipus de gravamen indicat correspon al tipus incrementat, si en l’Ajuntament resulta d’aplicació l’increment legal, o al tipus aprovat si no resulta d’aplicació cap increment. La resta de tipus de gravamen aplicables poden ser consultats a l’ordenança vigent de l'Ajuntament o al telèfon d'informació general d'aquest ORGT.

[Tancar finestra]