Organisme de Gestió Tributària

Ajuda - Gestions que es realitzen per delegació de l’Ajuntament

Què és la gestió ?

Són aquelles actuacions dutes a terme per l’Administració encaminades a la liquidació d’un tribut o altre ingrés de dret públic.

Què és la recaptació executiva ?

Son aquell conjunt d’actuacions portades a terme per l’Administració tributària, per tal d’aconseguir el cobrament d’un deute de dret públic. Aquestes actuacions poden comportar fins i tot l’embargament de béns si el deute no és ingressat en el període de pagament reglamentàriament establert.

Què és la recaptació voluntària ?

És el període de pagament del qual disposa el contribuent per fer l’ingrés de forma voluntària, sense recàrrecs ni interessos de demora.

Tornar

Sobre l'ORGT

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15