Pagament d’impostos i multes

Racó de l’ajuda

Quins tributs es poden pagar per Internet ?

Es pot pagar qualsevol impost, taxa, multes i altres ingressos que constin al document de pagament que heu rebut, sempre que el pagament s’efectuï dins del període que s’hi indica.

El pagament per Internet pot ser de deutes de qualsevol Ajuntament ?

Mitjançant aquest web, només es pot fer el pagament per Internet de deutes dels ajuntaments que han delegat a l’ORGT la gestió recaptadora i únicament si es disposa de document de pagament.

Amb quin tipus de targeta es pot pagar per Internet ?

Amb targetes de crèdit VISA o Mastercard.

De quin termini disposo per a pagar per Internet ?

El termini per pagar és el que figura en el document de pagament que heu rebut, amb independència del sistema de pagament.

Si el termini de pagament ha vençut, puc pagar per Internet ?

Si, però caldrà sol·licitar un nou document de pagament per poder-lo fer efectiu.

Pot succeir que, per error, pagui per Internet dos cops el mateix document ?

No. L’aplicatiu informàtic us avisarà immediatament que el document ja ha estat pagat.

Si no estic segur d’haver realitzat correctament els tràmits de pagament per Internet, què puc fer ?

El pagament és molt senzill de realitzar. Tanmateix, en qualsevol moment podeu fer una consulta a l’ajuda, a la bústia de queixes i suggeriments o mitjançant el telèfon 932 029 802

Al pagar per Internet s’obté algun document justificatiu d’aquest pagament ?

Efectivament. Un cop efectuat el pagament podreu imprimir un document on hi figuren les dades de l’impost pagat. Aquest justificant té els efectes alliberadors amb la hisenda municipal assenyalats en el Reglament General de Recaptació.

Aquest document justificatiu és vàlid per realitzar qualsevol tràmit davant l’administració ?

Sí. El document que s’obté té caràcter alliberador del pagament efectuat, tal com s’indica al Reglament General de Recaptació. Caldrà que conserveu aquest document junt amb el requeriment de pagament que heu rebut.

Per fer el pagament per banca online és necessari ser client de l’entitat ?

Sí. Cal ser client d’una entitat bancària que ofereixi aquest servei i seguir els passos que s’indiquin al web respectiva.

Pagament d'impostos i multes

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15