LOPD

Atès el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aquest Organisme, com a responsable del fitxer, us informa que les dades de caràcter personal proporcionades a través d’aquest web podran ser incloses en un o més fitxers destinats a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

En facilitar el telèfon o l’adreça de correu electrònic, consentiu expressament la comunicació, per aquests mitjans, d’informació tributària relacionada amb aquesta sol·licitud.

L’ús de la vostra firma electrònica està regulat per les disposicions de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-vos per escrit, aportant fotocòpia del DNI o de qualsevol altre document vàlid que us identifiqui, a l’adreça següent: carrer Mejía Lequerica, 12. 08028 – Barcelona.

Enllaços d’interès:

Agència Catalana de Protecció de Dades

Agència Espanyola de Protecció de Dades

[Tancar finestra]