Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis i qualsevol altre material són propietat de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (en endavant ORGT), o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’ORGT. Tot aquest material està protegit per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions fins i tot penals d’acord amb l’article 270 del vigent Codi Penal.

Aquest lloc web posa a disposició dels usuaris fitxers en format PDF i en format Word. Per llegir fitxers PDF podeu descarregar la darrera versió de l’Acrobat Reader. Per llegir fitxers Word podeu descarregar la darrera versió de l’OpenOffice, que és una suite ofimàtica de codi lliure que permet obrir tant documents en format ODF com Microsoft Office.

Tot accés a aquest lloc web de l'ORGT resta subjecte a les condicions següents:

LOPD

Atès el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aquest Organisme, com a responsable del fitxer, us informa que les dades de caràcter personal proporcionades a través d’aquest web podran ser incloses en un o més fitxers destinats a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

En facilitar el telèfon o l’adreça de correu electrònic, consentiu expressament la comunicació, per aquests mitjans, d’informació tributària relacionada amb aquesta sol·licitud.

L’ús de la vostra firma electrònica està regulat per les disposicions de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-vos per escrit, aportant fotocòpia del DNI o de qualsevol altre document vàlid que us identifiqui, a l’adreça següent: carrer Mejía Lequerica, 12. 08028 – Barcelona.

Enllaços d’interès:

Agència Catalana de Protecció de Dades

Agència Espanyola de Protecció de Dades

[Tancar finestra]