Escut ORGT Diputació
Barcelona

xarxa de municipis

Organisme de Gestiˇ TributÓria
Oficina virtual

 
Tel.

http://orgt.diba.cat

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR L'IMPR╚S

Consulteu si heu de presentar aquesta declaració a l'ORGT o a l'AEAT a l'apartat IAE Impost sobre Activitats Econòmiques.

ADVERTIMENT: L'ORGT DISPOSA D'UN SERVEI D'INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA AL CONTRIBUENT ON ES FACILITARÀ LA INFORMACIÓ QUE CALGUI PER A EMPLENAR AQUEST IMPRÈS I ON FINS I TOT ES FARÀ DIRECTAMENT LA DECLARACIÓ SI EL PRESENTADOR PORTA LES DADES NECESSÀRIES.

Aquest imprès s'empra per a:

CAL EMPLENAR LES CASELLES INDICADES EN EL TÍTOL CORRESPONENT A L’OPCIÓ ESCOLLIDA. DEIXEU EN BLANC LES CASELLES SOMBREJADES.

Normativa aplicable:

  • Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (arts. del 78 al 91, i 134), aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (BOE del 9).
  • Tarifes i instrucció aprovades pels RDL 1175/1996, de 28 de setembre (BOE de 29 de setembre, 1 i 2 d'octubre), i 1259/1991, de 2 d'agost (BOE de 6 d'agost) per a l’activitat de ramaderia independent.
  • Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer (BOE de 8 de març de 1995).
  • Ordenança fiscal de l’IAE del municipi on es desenvolupa l’activitat o radica el local afecte, vigent en l’any a què es refereix la declaració.
  • Ordenança fiscal provincial de l’IAE vigent en l’any a què es refereix la declaració.

NO OBLIDEU CONSIGNAR LA DATA DE PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ I LA SIGNATURA DEL DECLARANT, INDICANT SI ACTUA COM A TITULAR O COM A REPRESENTANT.