Diputació
Barcelona

xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària
Oficina virtual

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028 BARCELONA
Tel. 934 022 924
orgt.embargs@diba.cat
http://orgt.diba.cat

Expediente : 9069732-100

Subastas
Fecha de la subasta:
Fecha límite para la presentación de ofertas: 22/05/2017
DATOS DEL BIEN
Tipo de bien: Pàrking
Ubicación: C/ Segura, 23, sot., Pk. 13
Municipio: BARCELONA
Descripción: PLE DOMINI DE: Plaça d¿aparcament número 13, ubicada a la planta soterrani de l'edifici situat al municipi de Barcelona, al carrer Segura, número 23. Segons el Registre de la Propietat, té una superfície útil de 30,00 m2, inclosa la part proporcional en elements comuns, i una superfície útil d'11,57 m2 segons l'amidament que consta a l'informe de valoració de la finca objecte d'alienació forçosa.
Datos registrales : Inscrita en el Registre de la Propietat de Barcelona número 17, volum 2.056 de l¿arxiu, llibre 250 de la Secció 2a. B, foli 49, número de finca 11.200, inscripció 2a.
DATOS ECONÓMICOS
Valoración del bien: 26.130,00€
Cargos preferentes: 0,00€