Diputació
Barcelona

xarxa de municipis
Organisme de Gestió Tributària
Oficina virtual

Carrer Mejía Lequerica, 12
08028 BARCELONA
Tel. 934 022 924
orgt.embargs@diba.cat
http://orgt.diba.cat

Expediente : 4238458-200

Subastas
Fecha de la subasta:
Fecha límite para la presentación de ofertas: 22/05/2017
DATOS DEL BIEN
Tipo de bien: Pàrking
Ubicación: C/ Pitágoras, 1, sot., Pk. 4
Municipio: RUBÍ
Descripción: PLE DOMINI DE: Plaça d¿aparcament per a moto número 4, ubicada a la planta soterrani de l'edifici situat al municipi de Rubí, al carrer Pitágoras, número 1. Té una superfície construïda de 34,07 m² segons el Registre de la Propietat i útil de 15,75 m², segons l'amidament que consta a l'informe de valoració de la finca objecte d'alienació forçosa.
Datos registrales : Inscrita en el Registre de la Propietat de Rubí número 2, volum-llibre 1.042 de l¿arxiu, foli 66, finca número 23.348/4, inscripció 2a.
DATOS ECONÓMICOS
Valoración del bien: 10.602,90€
Cargos preferentes: 0,00€